Op grond van het verzoekschrift besluit ABN AMRO een A1, A2 en AH codering te verwijderen

  • 22 maart 2022
De casus
Cliënt en zijn partner werden tezamen belemmerd door een viertal (negatieve) BKR-registraties. Zowel cliënt als zijn partner hadden beide, een aparte (negatieve) BKR-registratie van ABN Amro Bank N.V. Op beide kredieten waren een achterstandscodering, een bijzonderheidscode 1 en een bijzonderheidscode 2 geplaatst. De (negatieve) BKR-registratie van cliënt had een einddatum van maart 2018, waardoor deze in maart 2023 automatisch zou worden verwijderd. De (negatieve) BKR-registratie van de partner had geen werkelijke einddatum.  

Cliënt had ook een kredietfaciliteit bij International Card Services B.V. Het betrof een doorlopend krediet waarop een achterstandscodering was ontstaan in 2016 en een bijzonderheidscode 2 in 2017. De (negatieve) BKR-registratie had een einddatum gekregen van januari 2019; wat zou betekenen dat deze automatisch zou komen te vervallen in januari 2024. 

Tevens hadden cliënt en zijn partner tezamen een kredietfaciliteit bij Ribank N.V. Op dit krediet is een achterstandscodering geplaats in  april 2016 en een herstelcodering in september 2016. Op basis van de herstelcodering, zouden deze (negatieve) coderingen in september 2021 verwijderd worden. 

Voorafgaand aan het ontstaan van de achterstanden op bovengenoemde kredietfaciliteiten, is cliënt ernstig ziek geworden; cliënt heeft te kampen met een auto-immuunziekte. Door toedoen van de gezondheidssituatie, was cliënt niet langer in de mogelijkheid te werken en werd volledig arbeidsongeschikt. Het inkomen verminderde hierdoor aanzienlijk. Toen ook de onderneming welke de partner van cliënt destijds had te kampen kreeg met de economische crisis, verminderde de omzet van de onderneming en hierdoor, het gezamenlijke inkomen. Door deze dubbele daling van het gezamenlijke inkomen, was het niet langer mogelijk aan alle financiële verplichtingen te voldoen.  

Na de verkoop van de onderneming van de partner van cliënt, konden de (vaste) lasten dalen waardoor er wederom financiële stabiliteit gerealiseerd kon worden. De achterstanden konden hierdoor ingelopen worden en/of sommige kredietfaciliteiten volledig voldaan.

Cliënt en zijn partner moeten van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënt en zijn partner is de periode die volgde na de verkoop van de onderneming, verder kunnen verbeteren. Cliënt verkrijgt nog altijd een stabiel inkomen vanuit zijn WIA-uitkering en ook de partner van cliënt verkrijgt thans een stabiel inkomen uit een WW-uitkering. De vaste lasten kunnen door middel van dit gezamenlijke inkomen, naar behoren worden nagekomen. 

Ondanks de financieel gestabiliseerde situatie, ervaren cliënt en zijn partner de nodige belemmeringen door toedoen van de (negatieve) BKR-registraties. Cliënt is tezamen met zijn partner woonachtig in een koopwoning. Er rust een aanzienlijke overwaarde op de woning. Cliënt en zijn partner zijn dan ook voornemens het hypothecair krediet om te zetten naar een andere hypotheekvorm. Ondanks de aanzienlijke overwaarde, wordt een omzetting van het hypothecair krediet niet mogelijk gemaakt door toedoen van de (negatieve) BKR-registraties.  

CoderingVrij start met een minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. Gedurende dit traject, wordt er aangevoerd bij de kredietverstrekkers ABN Amro Bank N.V., International Card Services B.V. en Ribank N.V. dat de (negatieve) BKR-registraties een te grote impact hebben op de persoonlijke (financiële) situatie van cliënt en zijn partner, vooral gezien de duur dat de (negatieve) BKR-registraties nog zichtbaar zijn op het BKR-overzicht. Cliënt en zijn partner zijn daarnaast financieel stabiel en het BKR hoeft cliënt en zijn partner op geen enkele wijze financiële bescherming te bieden. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registraties is dan ook niet noodzakelijk en werkt zelfs (financieel) belemmerend.  

Naar aanleiding van het juridisch verzoek, besluit International Card Services B.V. de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënt te verwijderen. De kredietverstrekkers Ribank N.V. en ABN Amro Bank N.V. besluiten de (negatieve) BKR-registraties niet te verwijderen.  

CoderingVrij start direct met het gerechtelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een gerechtelijke procedure gestart. De advocaat voert middels een uitgebreid spoedverzoek bij ABN Amro Bank N.V. dat de (negatieve) BKR-registraties een te grote impact heeft op de huidige situatie van cliënt en zijn partner en zij een zwaarwegend belang heeft bij verwijdering. Daarbij komt dat de (negatieve) BKR-registratie van Ribank N.V. en de betreffende bijzonderheidscoderingen A en H niet de doorslaggevende, belemmerende factor zijn.  

Tevens wordt in het verzoekschrift benadrukt dat cliënt en zijn partner heden financieel stabiel zijn en zij nu geen bescherming maar (financiële) belemmering ervaren. Gezien de leeftijd van cliënt, is het daarnaast noodzakelijk spoedig het hypothecair krediet over te sluiten, daar dit op latere leeftijd niet meer mogelijk zal zijn.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registraties van ABN Amro Bank N.V. op basis van het concept verzoekschrift
Naar aanleiding van het concept verzoekschrift, welke in overleg met ABN Amro Bank N.V. reeds naar hen was verzonden, ontvangen wij van ABN Amro Bank N.V. een bevestiging van verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties en alle bijbehorende bijzonderheidscoderingen.  

Tot een daadwerkelijke rechtszaak en behandeling ter zitting komt het niet. Het concept verzoekschrift was voldoende om de kredietverstrekker te doen bewegen de tweetal (negatieve) BKR-registraties alsnog vroegtijdig te verwijderen. Cliënt en zijn partner kunnen nu alsnog hun financiële doelen behalen!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment