ING Bank verliest rechtszaak tegen CoderingVrij

  • 18 september 2020
De casus
Cliënte is een hedendaagse burger. Zij heeft een baan, een partner en ze is woonachtig in een huurwoning. In 2016 verandert een en ander aan haar leven. Zo raakt cliënte in 2016 zwanger van een kindje en loopt haar relatie later stuk, mede daar haar partner te kampen heeft met een gokverslaving. Voordat de partner van cliënte vertrekt steelt hij haar spaargeld om zo zijn verslaving in stand te kunnen houden. 

Naast voornoemde omstandigheid wordt, in verband met de zwangerschap, het (tijdelijk) arbeidscontract van cliënte niet verlengd, waarna cliënte werkloos raakt. Daarnaast is het alleen opvoeden van de inmiddels geboren dochter zwaar en krijgt cliënte uiteindelijk een burn-out. 

De werkloosheid en de burn-out hebben een verminderd inkomen ten gevolge. Ondanks de (financiële) problemen komt cliënte haar betalingsverplichtingen na. Om de situatie onder controle te houden besluit cliënte hulp te zoeken bij de gemeente (en neemt daarmee haar verantwoordelijkheid, waarna cliënte terecht is gekomen bij Plangroep en heeft zodoende vrijwillig gekozen om te starten met budgetbeheer. 

Om de reden dat Plangroep de financiële administratie van cliënte inventariseert en overneemt worden de betalingen gestaakt, waardoor er bij ING Bank N.V.  en American Express Europe LTD langdurige achterstanden ontstaan, met (negatieve) BKR-registraties ten gevolge

Cliënte moet van de (negatieve) BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
De overeenkomst tot schuldhulpbemiddeling met Plangroep is voor de duur van 36 maanden. Echter, doordat cliënte eind augustus 2019 haar schuldeisers al heeft betaald is het traject vroegtijdig beëindigd. Cliënte verkrijgt al een langere periode een goed en stabiel inkomen uit het dienstverband bij haar werkgever. Om voornoemde redenen is cliënte dan ook aan te merken als zijnde een financieel stabiel persoon. Een persoon, waartegen in ieder geval geen bescherming benodigd is tegenover kredietverstrekkers dan wel andersom.

Cliënte woont inmiddels al enkele jaren in een huurwoning met (slechts) één slaapkamer. Hierdoor slaapt cliënte al langere tijd op de bank in de woonkamer. De huurwoning betreft een zogenoemde jongerenwoning, waardoor het hebben van een kind verboden is en waarbij de maximale huurperiode vijf jaar bedraagt. Deze vijf jaar termijn zou verstreken zijn, zij het niet dat de huurperiode door de coronacrisis ietwat is verlengd.

De afgelopen maanden heeft cliënte tevergeefs getracht om nieuwe woonruimte te vinden. Een huurwoning is gezien de wachtlijsten en gezien het feit dat cliënte slechts enkele jaren staat ingeschreven geen optie. De vrije sector is eveneens geen optie omdat daar al dan niet indirect een BKR toets wordt gedaan.  

CoderingVrij start het minnelijke traject
Op basis van het intakegesprek wordt het hierboven genoemde besproken. CoderingVrij concludeert dat er sprake is van een sterke zaak omdat er sprake is van een noodzakelijk belang (cliënte zal immers binnen enkele weken of maanden dakloos zijn). Verder is cliënte aan te merken als een financieel stabiel persoon waardoor zij geen bescherming benodigd heeft tegenover kredietverstrekkers en kredietverstrekkers niet tegenover cliënte. Cliënte is immers schuldenvrij, een stabiel inkomen (weliswaar onder modaal) en heeft haar schuldbemiddelingstraject versneld afgerond. De (negatieve) BKR-registratie(s) wegen daarmee minder zwaar in dit specifieke geval dan het belang van cliënte bij verwijdering van de negatieve BKR-registratie(s).

ING Bank N.V. en American Express Europe LTD zijn onredelijk: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
ING Bank N.V. reageert binnen enkele dagen op het bezwaarschrift strekkende tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Deze partij concludeert dat het belang van cliënte, ondanks de bewijsstukken, niet zwaarwegend genoeg is. Even later concludeert ook American Express Europe LTD dat het belang niet zwaarwegend genoeg is. Wij én cliënte blijven van mening dat cliënte recht moet hebben op vroegtijdige verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie(s), derhalve wordt een tweede bezwaarschrift ingediend. Ook op het tweede bezwaarschrift wordt afwijzend gereageerd. Om voornoemde reden start cliënte met CoderingVrij een gerechtelijke procedure en bij ontvangst van de dagvaarding besluit in ieder geval American Express Europe LTD om de (negatieve) BKR-registratie te verwijderen.

Conform het Santander Arrest in combinatie met artikel 17, artikel 21 en artikel 6 AVG én mede gelet op het feit de AVG Europees recht betreft, wordt het recht op privacy als een grondrecht beschouwd.  Op basis van voornoemde wettelijke grondslagen mag een dergelijke registratie van persoonsgegevens (lees BKR-registraties!) enkel worden gehandhaafd indien aantoonbaar wordt gemaakt dat er sprake is van gerechtvaardigde dwingende gronden om de BKR-registratie te handhaven.  

ING Bank N.V. verliest de rechtszaak: binnen 48u moeten de negatieve BKR-registraties worden verwijderd op last van een vonnis
De rechtbank concludeert in dit geval dat het belang van cliënte in dit specifieke geval zwaarder weegt dan het belang bij het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie. Verder geeft de rechtbank aan dat cliënte inderdaad aan te merken is als zijnde een financieel stabiel persoon (en de kans op herhaling daarmee als gering kan worden aangemerkt), ondanks het feit dat cliënte onder modaal verdient. Daarnaast kan ING Bank N.V. onvoldoende aannemelijk maken dat de vijfjaarstermijn, zoals opgenomen in het Algemeen Reglement (en dus geen wet in formele of materiële zin, maar een beleidsbeslissing) voor cliënte noodzakelijk is. De (negatieve) BKR-registratie wordt verwijderd en cliënte kan op zoek naar een (koop)woning, waardoor de BKR-registratie niet langer meer belemmerd!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment