Defam besluit BKR-registratie te verwijderen nog voor de start van de rechtszaak

  • 28 december 2022
De casus:
Op het moment dat cliënt CoderingVrij benaderde werd hij belemmerd door één negatieve BKR-
registratie van de kredietverstrekker Defam. Bij deze BKR-registratie was een bijzonderheidscodering
2 gemeld.

De negatieve BKR-registratie is doen ontstaan door een ongelukkige samenloop van
omstandigheden. Het krediet is destijds aangegaan door cliënt en zijn toenmalige partner. De
financiën werden in die periode beheerd door de toenmalige partner van cliënt. De toenmalige
partner van cliënt heeft een achterstand laten ontstaan op het krediet, waar cliënt pas mee
geconfronteerd werd op het moment dat er al een deurwaarder was ingeschakeld en cliënt en zijn
toenmalige partner gedagvaard werden de vordering te voldoen. Een flinke schok voor cliënt die niet
eerder kennis had van de situatie en niet in staat was deze vroegtijdig op te lossen.

Er is een betalingsregeling tot stand gekomen om de achterstand in te lopen. Deze regeling is cliënt
in de jaren die volgde conform afspraak nagekomen. De achterstand is via deze betalingsregeling
ingelopen alsook de gehele vordering voldaan.

De toenmalige partner van cliënt is in de tussenliggende periode overleden. Bij het overlijden zijn er
verschillende schulden achtergelaten op naam van cliënt. Ook deze schulden zijn allen volledig
voldaan door cliënt; hetgeen het goede betaalmoraal en de financiële verantwoordelijkheid van
cliënt toont.

Ondanks dat de financiële situatie van cliënt zich, in de periode die volgde, wederom heeft kunnen
stabiliseren wordt hij alsnog belemmerd door deze ene negatieve BKR-registratie van Defam.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
Cliënt beschikt over een financieel stabiele situatie. Er wordt een toereikend inkomen verkregen
vanuit de onderneming. In de jaren hieraan voorafgaand was cliënt in loondienst waar hij tevens een
stabiel inkomen verkreeg. Ook is er wederom sprake van een inkomenspartner. De huidige partner
van cliënt verkrijgt een stabiel inkomen middels een WAO-uitkering. Daarnaast beschikt het stel over
spaargelden en zijn er geen ander betalingsachterstanden en/of schulden.

Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënt ervaart hij alsnog belemmering op financieel
gebied. Dit, enkel door van de negatieve BKR-registratie van Defam. Cliënt heeft geprobeerd zijn
hypotheek over te sluiten maar dit wordt tegengehouden door de negatieve BKR-registratie. In het
verleden heeft cliënt – op advies van zijn toenmalige hypotheekadviseur – een te risicovolle
hypotheek afgesloten. Om te zorgen dat er in de toekomst geen schade zal ontstaan, was het aan te
raden de hypotheek zo spoedig mogelijk over te sluiten.

Daar cliënt zelf gediplomeerd adviseur hypothecair krediet is, weet hij als geen ander dat het
onmogelijk is een hypotheek over te sluiten wanneer er sprake is van een negatieve BKR-registratie.

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een minnelijk traject gestart. De betreffende
kredietverstrekker die een negatieve BKR-registratie heeft geplaatst wordt aangeschreven. In dit
juridisch verzoeken wordt niet enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstand uitgelegd
maar wordt er vooral ingezoomd op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat
de negatieve BKR-registratie het doel – het bieden van financiële bescherming – niet meer behaald
en dat het geen bescherming is die cliënt ervaart maar juist belemmering.

Naar aanleiding van het juridisch verzoek besluiten Defam de negatieve BKR-registratie te handhaven
en niet vroegtijdig te verwijderen.

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt besloten geen genoegen te nemen met de afwijzende reactie van de kredietverstrekker;
Defam is de enige factor die cliënt in de weg staan bij het oversluiten van een hypotheek. Er wordt
samen met de advocaat overlegd en besloten een verzoekschriftprocedure te starten; er is immers
belang bij de verwijdering van de negatieve BKR-registratie.

Defam besluit de (negatieve) BKR-registratie te verwijderen
Naar aanleiding van de eerdere afwijzende reactie van Defam in het minnelijke traject, wordt er
besloten te starten met en verzoekschriftprocedure. Er wordt een verzoekschrift opgesteld en
ingediend. Er is contact met de Rechtbank en er wordt gecommuniceerd over een mogelijke
zittingsdatum.

Nog voor het vaststellen van een datum voor de rechtszaak wordt er een nieuwe reactie verkregen
vanuit Defam. In deze reactie geeft de kredietverstrekker aan de bijzonderheidscode 2 bij de BKR-
registratie van cliënt te verwijderen. Dit houdt in dat cliënt zonder verdere belemmering zijn
financiële toekomstplannen kan uitvoeren.

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat de kredietverstrekker alsnog heeft
doen besluiten de negatieve BKR-registratie te verwijderen op basis van de huidige situatie van cliënt
en de aangedragen belangen.

Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment
Kan jouw negatieve
BKR-registratie
verwijderd worden?
Doe de haalbaarheidscheck