ABN AMRO trekt rechtszaak in en besluit negatieve BKR-registraties alsnog te verwijderen

ABN Amro verwijderd (negatieve) BKR-registraties voor rechtszaak
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt en zijn partner financieel stabiel zijn en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een spoedeisend belang tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties, er was immers sprake van een voorlopig koopcontract. Er wordt een dagvaarding opgesteld en de rechtszaak tegen ABN Amro Bank N.V. en ABN Amro Hypotheken Group B.V. wordt gestart. 

Echter, tot een definitieve rechtszaak komt het niet. ABN Amro bevestigd voorafgaand aan de datum van de rechtszaak, op basis van de dagvaarding, dat zij de beide (negatieve) BKR-registraties op naam van cliënt zullen verwijderen, zonder rechtszitting. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënt nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties te rechtvaardigen.
  • 13 mei 2020
De casus
Voorafgaand aan het ontstaan van de (negatieve) BKR-registraties bij ABN Amro Bank N.V. en ABN Amro Bank Hypotheken Groep B.V., kon cliënt de betalingen behorend tot deze kredietfaciliteiten naar behoren voldoen. Helaas veranderde dit plotseling, toen cliënt geconfronteerd werd met beslaglegging voor een kredietfaciliteit van zijn moeder, waarvoor hij mede garant stond. Daar de moeder van cliënt de betalingsverplichting voor deze kredietfaciliteit niet kon voldoen, werd cliënt geconfronteerd met beslaglegging op zijn inkomen. Het inkomen daalde dermate door het loonbeslag, dat het er een financieel onstabiele situatie ontstond. Ondanks de actieve inzet van cliënt om middels een nieuw dienstverband met hoger inkomen alsmede het werken van vele overuren, een hoger inkomen te verkrijgen om alle financiële verplichtingen te kunnen blijven voldoen, bleek dit niet voldoende. Het ontstaan van de achterstanden op de kredietfaciliteiten van ABN Amro, waren dan ook onvermijdelijk. De situatie heeft ertoe geleid dat er bijzonderheidscoderingen A, 2, 3, 4 en H zijn geplaatst op het BKR-overzicht. 

Middels inkomsten verkregen vanuit de eigen onderneming welke cliënt enige periode later is gestart, werd er voldoende inkomen verkregen om onder andere de achterstanden op de kredietfaciliteiten van ABN Amro te voldoen. Vanuit eigen inzet en actie, is het cliënt dan ook gelukt orde op zaken te stellen en zijn financiële situatie te verbeteren. 


Cliënt moeten van de negatieve coderingen af: de huidige omstandigheden
De onderneming van cliënt is nog altijd actief en is inmiddels kunnen uitgroeien tot een stabiele onderneming met ruim 80 personeelsleden. Het inkomen verkregen vanuit deze onderneming, is dan ook toereikend en stabiel. Ook de partner van cliënt verkrijgt een stabiel inkomen uit het vaste dienstverband bij haar werkgever en draagt hiermee bij aan de financiële stabiliteit. Er kan, gezien het dubbele inkomen, zonder problemen aan de financiële verplichtingen voldaan worden en is er dan ook geen sprake meer van een schuldensituatie en/of betalingsachterstanden. 

Toch ervaart cliënt belemmering door de negatieve BKR-registraties bij het verkrijgen van een hypothecair krediet. Heden is cliënt met zijn partner en hun twee kinderen, woonachtig in de koopwoning van de partner van cliënt. Echter, de woning biedt niet afdoende ruimte voor gezinsuitbreiding; hetgeen cliënt en zijn partner wel voornemens zijn. Een grotere woning is dan ook noodzakelijk. Daar het huren van een woning in zowel de sociale huursector als de particuliere huursector geen mogelijkheden biedt, zijn cliënt en zijn partner voornemens een woning aan te kopen en hiermee, de gezinsuitbreiding te kunnen realiseren. Daarnaast, is er ook sprake van een aanzienlijke overwaarde op de huidige koopwoning, welke gebruikt kan worden bij de aankoop van een nieuwe woning. 

Er is een gewenste woning gevonden en cliënt en zijn partner zijn van start gegaan met de aankoop hiervan. Er is een voorlopig koopcontract ondertekend, waardoor er sprake was van een vastgestelde periode van ontbindende voorwaarden. Echter, ondanks de financieel stabiele situatie van cliënt en zijn partner, is er geen enkele bank die aan hen een hypotheek wilt verstrekken door de (negatieve) BKR-registraties van ABN Amro.  Om de reden dat de (negatieve) BKR-registraties van ABN Amro  cliënt dan ook ernstig belemmerd, schakelt hij de hulp in van CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. De (negatieve) BKR-registraties van ABN Amro bank N.V. en ABN Amro Bank Hypotheken Group N.V. hebben namelijk een (te) grote impact op cliënt en zijn gezin, terwijl de huidige financiële situatie dermate stabiel is dat zij geen enkele financiële bescherming van het BKR behoeven, alsmede dat ook kredietverstrekkers geen bescherming tegen cliënt behoeven. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registraties is dan ook geenszins noodzakelijk. 


ABN Amro maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt door ABN Amro geen degelijke belangenafweging gemaakt; zij richten zich voornamelijk op het financiële verleden van cliënt en de totstandkoming van de (negatieve) BKR-registraties. Ook geeft ABN Amro aan dat zij vinden dat er geen sprake een bijzonder, spoedeisend belang tot verwijdering. Volgens de kredietverstrekker is het behouden van de (negatieve) BKR-registraties ter informatie aan eventueel toekomstige kredietverstrekkers, zwaarwegender dan verwijdering.   

Zowel cliënt als CoderingVrij besloot geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties alsnog spoedig te kunnen realiseren, zodat cliënt en zijn partner de ontbindende voorwaarden opgenomen in het voorlopig koopcontract kunnen nakomen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment