ING besluit negatieve BKR-registratie te verwijderen na sommatie

  • 02 december 2022
De casus:
Op het moment dat cliënt zich richtte tot CoderingVrij werd hij belemmerd door een twee negatieve
BKR-registraties. Beide registraties van ING Bank N.V. (hierna te noemen: ‘ING’). Met allebei een
achterstandscodering en een bijzonderheidscode 3.

In de periode van het ontstaan van de negatieve BKR-registraties kampte cliënt met een verslaving.
Door deze verslaving is cliënt in de financiële problemen geraakt. Ook op de kredieten van ING zijn er
destijds achterstanden ontstaan die de negatieve BKR-registraties tot gevolg hebben gehad. De
achterstanden zijn ingelopen door cliënt alsook de gehele vorderingen voldaan. Dit gegeven,
vierenhalf jaar geleden.

Ondanks dat de financiële situatie van cliënt zich, in de periode die volgde, wederom heeft kunnen
verbeteren en stabiliseren wordt hij alsnog belemmerd door toedoen van de twee negatieve BKR-
registraties van ING.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
In de afgelopen periode, is de financiële situatie van cliënt aanzienlijk verbeterd en gestabiliseerd. De
huidige financiële situatie van cliënt is geenszins te vergelijken met die in het verleden en er zijn in
deze gehele periode geen nieuwe schulden gemaakt. Er is sprake van een toereikend inkomen uit de
eigen onderneming van cliënt. Ook is er sprake van een inkomenspartner. De partner van cliënt
verkrijgt inkomen vanuit het dienstverband. Tevens beschikken cliënt en zijn partner over
spaarvermogen.

Er kan heden gesproken worden van een financieel gezonde situatie waarin de kans dat er zich
opnieuw financiële problemen zullen voordoen, minimaal is.

Cliënt heeft belang bij een spoedige verwijdering van de negatieve BKR-registratie. Cliënt heeft
inmiddels samen met zijn partner een woning aangekocht en een bijbehorend voorlopig
koopcontract getekend. De reden dat cliënt en zijn partner de woning willen kopen, is dat er zich op
het perceel van deze nieuwe locatie naast een woning, ook een opslagruimte en kantoor bevinden.

Dit is in de huidige woonsituatie niet zo. Een opslagruimte en kantoor zijn noodzakelijk voor de
onderneming van cliënt. Heden huurt cliënt een opslag, wat (on)nodige kosten met zich meebrengt.
Enkel op grond van de negatieve BKR-registraties van ING wordt er geen hypotheek verstrekt. Het is
dan ook van groot belang dat deze negatieve BKR-registraties snel worden verwijderd zodat de
benodigde hypotheek verstrekt kan worden binnen de gestelde termijn van ontbindende
voorwaarden.

CoderingVrij start direct met een gerechtelijke procedure
Na overleg met CoderingVrij en de advocaat waarmee CoderingVrij samenwerkt, wordt er gezien het
spoedeisend belang in de situatie van cliënt direct gestart met een gerechtelijke procedure. Een
minnelijk traject, wat normaliter de eerste stap is in het traject ter verwijdering van een negatieve
BKR-registratie, is in deze specifieke situatie niet passend.

Tezamen met de advocaat is er met spoed actie ondernomen. Er is bezwaar gemaakt tegen de
handhaving van de negatieve BKR-registraties door ING middels een sommatiebrief. In dit bezwaar is
niet enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstanden uitgelegd maar is er vooral
ingezoomd op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat de negatieve BKR-
registraties het doel – het bieden van financiële bescherming – niet meer behalen en dat het geen

bescherming is die cliënt ervaart maar juist belemmering. Daarbij komend wordt het spoedeisend
belang uitgebreid benoemd.

ING verwijderd de (negatieve) BKR-registratie
De reactie op het bezwaar ingediend door de advocaat, reageert de partij Vesting Finance inzake ING
positief. De kredietverstrekker geeft aan de negatieve BKR-registraties vroegtijdig te verwijderen. De
reden voor vroegtijdige verwijdering ligt hem in de omstandigheden van de specifieke situatie van
cliënt. Deze maken het mogelijk de (correcte) BKR-registraties vroegtijdig te verwijderen.

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat de kredietverstrekker alsnog heeft
doen besluiten de negatieve BKR-registraties vroegtijdig te verwijderen op basis van de huidige
situatie van cliënt en de aangedragen belangen. Cliënt kan nu de financiering verkrijgen die nodig is
voor de definitieve aankoop van de woning!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment