Door tussenkomst Foolen Advocatuur besluit Interbank een A2-codering te verwijderen

  • 21 maart 2022
De casus
De (negatieve) BKR-registratie van cliënte heeft betrekking op een doorlopende kredietfaciliteit die in 2010 is afgesloten bij de kredietverstrekker Eurofintus B.V. Op deze kredietfaciliteit is er een achterstand ontstaan welke een achterstandscodering en een bijzonderheidscode 2 tot gevolg heeft gehad, daterend uit 2015. De (negatieve) BKR-registratie heeft een einddatum gekregen van april 2020, wat zal betekenen dat de (financiële) belemmering voor cliënte zal aanhouden tot april 2025. Het betreft enkel de (negatieve) BKR-registratie van Eurofintus B.V. welke een belemmering vormt voor cliënte.  

De achterstand op het betreffende krediet is ontstaan als gevolg van een echtscheiding van cliënte en haar toenmalige partner in het jaar 2014. Gedurende de afwikkeling van de echtscheiding is vastgesteld dat zowel cliënte als haar ex-partner beide verantwoordelijkheid zouden nemen voor de financiële lasten, waaronder ook dit betreffende krediet. De afwikkeling van de echtscheiding verliep niet vlekkeloos en toen ook de ex-partner van cliënte het inkomen verloor, konden de voormalig gezamenlijke financiële lasten niet meer gedeeld worden; cliënte kwam er op financieel gebied alleen voor te staan. In diezelfde periode, bleek later, maakte de voormalig partner van cliënte ook veel nieuwe schulden waarvan cliënte geen kennis had, maar wel verantwoordelijk voor werd gehouden. Al met al, kwam er een grote (onvoorziene) financiële druk op de schouders van cliënte te liggen. Na een kort verblijf bij familieleden kon cliënte later tezamen met de kinderen een noodwoning betrekken om een nieuwe start te kunnen maken.  

Samen met de kredietverstrekker heeft cliënte een betalingsregeling kunnen treffen en de toenmalig ontstane achterstand kunnen inlopen als ook de gehele vordering kunnen voldoen. Waaronder ook het gedeelte van de vordering waarvoor haar ex-partner in beginsel verantwoordelijk was. De kredietverstrekker heeft dan ook geen tot minimale financiële schade geleden.

Cliënte moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënte is inmiddels gestabiliseerd. De eerdere schulden zijn allen voldaan en brengen dan ook geen financiële druk meer met zich mee. Er wordt door cliënte een stabiel en toereikend inkomen verkregen vanuit het vaste dienstverband bij haar werkgever waar zij inmiddels alweer tien jaar in dienst is. Daarnaast heeft cliënte spaargeld kunnen opbouwen.   

Na de echtscheiding, heeft cliënte in het jaar 2016 een nieuwe relatie gekregen. Daar cliënte tezamen met haar kinderen en nieuwe partner een toekomst wilde opbouwen, heeft de toenmalige partner de huurwoning waar cliënte en haar kinderen destijds woonachtig worden, aangekocht. Door toedoen van de toenmalige schuldensituatie van cliënte, was zij niet in de mogelijkheid de woning tezamen met haar toenmalige partner te kopen maar heeft hij deze alleen aangekocht. De relatie tussen cliënte en haar toenmalige partner is inmiddels beëindigd. Daar de kinderen van cliënte inmiddels alweer jaren in deze woonomgeving woonachtig zijn, hebben zij hier een heel sociaal leven opgebouwd. Ten behoeve van de kinderen is dan ook besloten dat cliënte de woning van haar ex-partner kan aankopen, tegen een zeer gunstige prijs. Op deze wijze kunnen cliënte en haar kinderen in de huidige woning blijven wonen.  Tot het moment dat cliënte de woning ook daadwerkelijk kan kopen, woont ook de ex-partner nog in deze woning; een situatie die verre van ideaal is. Daarbij bestaat het risico dat, wanneer de ex-partner van cliënte van gedachte veranderd, cliënte en haar kinderen op straat staan.  

Cliënte heeft dan ook een hypothecair krediet aangevraagd om de huidige woning van haar ex-partner te kunnen kopen. Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënte alsmede de kritieke situatie voor zichzelf en haar kinderen, wordt haar geen hypothecair krediet verstrekt op basis van de (negatieve) BKR-registratie van Eurotfintus B.V.  

CoderingVrij start met een minnelijk traject
Na het bespreken van de situatie wordt er door CoderingVrij een minnelijk traject gestart ter verwijdering van die ene (negatieve) BKR-registratie van Eurofintus B.V. Gedurende het traject, wordt de gehele situatie uit het verleden als ook de huidige stabiele situatie en het noodzakelijk belang ter verwijdring van de (negatieve) BKR-registratie aangevoerd en onderbouwd met bewijslast.  

Naar aanleiding van het juridisch verzoek besluit Interbank N.V., welke de afhandeling van het toenmalige krediet van Eurofintus B.V. in handen heeft, de (negatieve) BKR-registratie niet te verwijderen. De kredietverstrekker geeft hierbij enkel redenen aan waarom de (negatieve) BKR-registratie destijds terecht is geplaatst en gaat volledig voorbij aan de huidige stabiele situatie en het aangedragen, noodzakelijke belang van verwijdering.   

CoderingVrij start direct met het gerechtelijk traject
CoderingVrij en cliënte besluiten na het verkrijgen van de onvolledige reactie in het minnelijke traject, dan ook om het er niet bij te laten zitten. Er wordt een vervolg gegeven aan het juridisch traject middels het starten van een gerechtelijke procedure.  

De advocaat voert middels een uitgebreid verzoek bij Interbank N.V. aan dat de (negatieve) BKR-registratie van cliënte een te grote impact heeft op de huidige situatie van cliënte en haar gezin. Er wordt aangedragen dat de geringe achterstand op het krediet – van plusminus € 675,- niet in verhouding is met de financiële en mogelijk persoonlijke schade die cliënte en haar gezin kunnen ervaren bij de handhaving van de (negatieve) BKR-registratie. Er is daarnaast heden sprake van een zwaarwegend en noodzakelijk belang voor vroegtijdige verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Daarbij wordt uiteraard ook benoemd dat cliënte heden financieel stabiel is.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registratie van Interbank N.V.
Op basis van het uitgebreide verzoek van onze advocaat, ontvangen wij van Interbank N.V. een bevestiging van verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie en alle bijzonderheidscoderingen. De kredietverstrekker komt tot dezelfde conclusie; de handhaving van de (negatieve) BKR-registratie zou niet langer voldoen aan de beginselen van proportionaliteit en het gestelde belang van cliënte zou onevenredig benadeeld worden.  

Na de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie kan cliënte alsnog haar toekomst en die van haar kinderen veilig stellen door het kunnen verkrijgen van een hypothecair krediet!       
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment