Lloyds Bank schikt 1,5 week voor zittingsdatum en besluit registratie te verwijderen

De casus

Cliënte werd in beginsel belemmerd door twee (negatieve) BKR-registraties van Hoist Finance AB en Lloyds Bank GmbH. Bij  Hoist Finance AB had cliënte een doorlopend krediet waarop een achterstandscodering was ontstaan, alsmede een bijzonderheidscode 2 daterend uit 2009. De (negatieve) BKR-registratie heeft een einddatum gekregen van juni 2015; wat tot gevolg heeft dat cliënte tot juni 2020 belemmerd zou worden door deze (negatieve) BKR-registratie. Bij Lloyds Bank GmbH was er sprake van een (negatieve) BKR-registratie op het hypothecair krediet. Op dit krediet was er een achterstandscodering, een bijzonderheidscode 2 en een herstelcode ontstaan, daterend uit 2013, 2016 en 2017. Deze (negatieve) BKR-registratie heeft een einddatum van januari 2020, waarmee deze automatisch verwijderd zou worden in januari 2025.  
  • 22 maart 2022
Na het eerste gedeelte van het minnelijk, juridisch traject heeft Hoist Finance AB de (negatieve) BKR-registratie van cliënte verwijderd. Een verder minnelijk en mogelijk gerechtelijk vervolg was voor deze (negatieve) BKR-registratie niet noodzakelijk.  

Voorafgaand aan het ontstaan van de achterstand op het hypothecair krediet, is cliënte naast het dienstverband bij haar werkgever, bij een tweede werkgever gaan werken. Als gevolg hiervan heeft cliënte een belastingaanslag ontvangen die zij niet in één keer kon voldoen. De Belastingdienst heeft hierdoor loonbeslag moeten leggen op het inkomen van cliënte, waardoor het niet mogelijk was voor haar om de hypotheekbetalingen te voldoen. Cliënte heeft destijds vrijwillig budgetbeheer de arm genomen die voor haar een schuldhulptraject heeft opgestart. De bank wilde in de tussentijd de woning laten veilen, terwijl de bank al loonbeslag had gelegd. Een betalingsregeling kon, ondanks de actieve inzet, niet meer getroffen worden. Cliënte zag zich dan ook genoodzaakt een kort geding procedure op te starten. De Voorzieningenrecht heeft bepaald dat de executie met uiterlijk 4 weken geschorst diende te worden indien cliënte de openstaande schuld, de veilingkosten en rente tijdig zou voldoen. Hetgeen is gebeurt waardoor de veilig geen doorgang heeft gevonden.  

De achterstand op de hypotheekbetalingen is in 2017 ingelopen middels een regeling getroffen in samenwerking met budgetbeheer. De betreffende woning is in 2019 verkocht, waarmee de gehele hypotheekschuld aan Lloyds Bank GmbH is voldaan.


Cliënte moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden

Na een relatiebreuk met de voormalig partner, heeft cliënte de betreffende woning verkocht. Cliënte is tijdelijk gaan inwonen bij een vriendin. Hier was cliënte gedurende het juridisch traject bij CoderingVrij nog altijd woonachtig. Cliënte wil een nieuwe start maken met haar partner, die inwonend is bij haar ouders. Door lichamelijke klachten van de partner van cliënte, ontstaan na een auto ongeluk, is er een urgentie in het verkrijgen van (eigen) gelijkvloerse woonruimte.  

De financiële situatie van cliënte is in de afgelopen jaren verbeterd; ze is nog altijd in dienst bij haar werkgever middels een vast diensterband. Ook de partner van cliënte verkrijgt een stabiel inkomen vanuit een uitkering. Daarnaast is er sprake van spaargelden en zijn er geen openstaande schulden.  

Gezien het inkomen van cliënte en haar partner, hebben zij zich in eerste instantie moeten richten op de vrije huursector. Echter, hierbij kwamen zij niet in aanmerking door de (negatieve) BKR-registratie. Gezien de gezondheidssituatie van de partner van cliënte, is het noodzakelijk dat zij spoedig gaan samenwonen zodat cliënte de zorg voor haar partner kan overnemen. Een spoedige verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook noodzakelijk daar er door de (negatieve) BKR-registratie geen eigen woonruimte verkregen kan worden in zowel de huur- als de koopsector.    

CoderingVrij start met het gerechtelijk traject

Er is een minnelijk traject gestart ter verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie, waarbij de urgente belangen van cliënte werden aangedragen. De reactie van Lloyds Bank GmbH op dit juridisch verzoek was negatief; ze geven aan de (negatieve) BKR-registratie niet te verwijderen gezien de ontstaansreden van de bijzonderheidscoderingen en het verloop van de gehele situatie.  

CoderingVrij en cliënte overleggen dat zij geen genoegen nemen met deze reactie, gezien het urgente karakter van het dossier en de noodzakelijkheid voor verwijdering. Er wordt een gerechtelijke procedure gestart.  

De advocaat stelt, na veelvuldig overleg met cliënte en het verzamelen van de nodige bewijslast, een verzoekschrift op ter verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Hierin wordt uiteraard een gehele situatiebeschrijving van de urgente situatie van cliënte en haar partner geschetst alsmede nadrukkelijk wordt benoemd dat cliënte heden financieel stabiel is en geen (financiële) bescherming van het BKR behoeft.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registratie voorafgaand aan rechtszitting!

Op basis van het verzoekschrift, wordt er een zittingsdatum vastgesteld om de zaak op een rechtszitting te behandelen. De kredietverstrekker Lloyds Bank GmbH laat het echter niet tot de daadwerkelijke rechtszitting komen. Anderhalve week voor de geplande zittingsdatum, stellen zij de (negatieve) BKR-registratie in zijn geheel te gaan verwijderen. 

Nog voordat de casus op rechtszitting zal worden besproken besluit de kredietverstrekker Lloyds Bank GmbH dat de situatie van cliënte dermate spoedeisend en uitzonderlijk is, dat er tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie zal worden overgegaan; de handhaving van de (negatieve) BKR-registratie zou niet langer voldoen aan de beginselen van proportionaliteit. 

Cliënte kan hierdoor alsnog, tezamen met haar partner, spoedig een geschikte woning betrekken!
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment