Rabobank besluit negatieve BKR-registratie te verwijderen naar aanleiding van een schikking

  • 19 februari 2021
De casus
De (negatieve) BKR-registratie heeft betrekking op een kredietfaciliteit welke in het verleden aan cliënt is verstrekt door Rabobank Nederland. Voorafgaand aan het ontstaan van de achterstand, heeft cliënt een onderneming overgenomen middels een financiering verstrekt door Rabobank Nederland. De zaken met betrekking tot de onderneming verliepen de eerste jaren naar behoren en er werd een positief bedrijfsresultaat behaald. 

Wegens de groei van de onderneming, werd de toenmalige bedrijfshal te klein. Tevens vond er op datzelfde moment aanscherping van de milieueisen plaats. De onderneming was dan ook genoodzaakt te verhuizen naar een andere locatie. Al snel werd er een nieuwe locatie gevonden waar een nieuw bedrijfspand gerealiseerd kon worden. Voor de realisatie van het nieuwe bedrijfspand, is er wederom een financiering verkregen van Rabobank Nederland. Gedurende de bouw van het nieuwe bedrijfspand, bleek dat extra investeringen noodzakelijk waren. Hierbij, kon Rabobank Nederland slechts een beperkte financiering verschaffen waarvoor cliënt tevens privé moest tekenen op advies van de bank. 

Uiteindelijk kwam de onderneming van cliënt in zwaar weer terecht en ervoer afnemende resultaten als gevolg van het verliezen van een grote klant. Ondanks het vele contact tussen cliënt en Rabobank Nederland, neemt Rabobank Nederland een drastische beslissing en trekt de kredietruimte van cliënt in. Door het intrekken van de kredietfaciliteiten, kreeg de onderneming te kampen met liquiditeitsproblemen. Ondanks de inzet van cliënt, was het niet mogelijk de (financiële) situatie te verbeteren. Uiteindelijk was er geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de onderneming. 

Middels veiling is de activa van de onderneming verkocht en zijn de opbrengsten gebruikt ter aflossing van de kredieten van Rabobank Nederland. Ook het bedrijfspand is verkocht, waarbij er een restschuld is ontstaan. Ondanks de verschillende pogingen van cliënt om tezamen met Rabobank Nederland tot een oplossing te komen voor deze schuld, bleef resultaat uit. Enige periode later ontving cliënt bericht dat zijn privé woning middels openbare verkoop verkocht zou worden, gezien het niet nakomen van de verplichtingen; terwijl cliënt al het mogelijke had gedaan in contact te treden.  Middels het inschakelen van een advocaat, is er uiteindelijk een schikking getroffen tussen partijen. Onderdeel van de schikking, was dat er geen (negatieve) BKR-registratie geplaatst zou worden door Rabobank Nederland op het BKR-overzicht van cliënt. Desalniettemin, is er alsnog een (negatieve) BKR-registratie geplaatst op naam van cliënt met de bijzonderheidscoderingen A en 3. 

Cliënt moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
Direct na het faillissement van de onderneming, is cliënt in loondienst getreden. In de jaren die volgde, is cliënt bestuurder van de onderneming geworden alsmede aandeelhouder. De zaken met betrekking tot de onderneming verlopen naar behoren en er wordt een toereikend inkomen verkregen. 

Voor de bedrijfsvoering van de onderneming maakt cliënt gebruik van een kantoor aan huis. Daarbij komend, gebruikt de onderneming een aparte opslag voor materialen. Vanwege expansie van de onderneming en om te besparen op de huurkosten, is cliënt op zoek gegaan naar een woning waar tevens een bedrijfshal is gevestigd. Het gewenste object is gevonden door cliënt en er is besloten eerst de eigen woning te verkopen. Per september 2020 is de woning van cliënt verkocht, waarbij er een flinke overwaarde is ontstaan. Direct na de verkoop van de eigen woning, is cliënt actief aan de slag gegaan om ook de nieuwe woning met bedrijfshal aan te kopen, maar kreeg hierbij een negatieve reactie als gevolg van de (negatieve) BKR-registratie van Rabobank Nederland. Het bleek niet mogelijk het benodigde hypothecair krediet te verkrijgen door toedoen van de (negatieve) BKR-registratie.

Het betreft dan ook een problematische situatie voor cliënt, waarbij de eigen woning is verkocht en er niet de mogelijkheid is een nieuwe woning aan te kopen. Zowel de privé situatie van cliënt als ook de zakelijke situatie komen hierdoor ernstig in het gedrang. 

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt door Rabobank Nederland een belangenafweging gemaakt op basis van een eigen verzoek vanuit cliënt ter verwijdering van de negatieve BKR-registratie, dit zonder het gewenste resultaat; de (negatieve) BKR-registratie wordt niet vroegtijdig verwijderd. 

Na overleg met CoderingVrij wordt er besloten geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren.

Rabobank Nederland verwijderd (negatieve) BKR-registratie
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een spoedeisend en noodzakelijk belang voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en verzonden naar de tegenpartij, Rabobank Nederland en de rechtbank.  

Tot een rechtszitting komt het niet. Rabobank Nederland bevestigd voorafgaand aan de datum van de rechtszitting, op basis van de dagvaarding, dat zij de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënt zullen verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënt nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.

Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment