Rabobank en ICS Cards verwijderen negatieve BKR-registraties na tussenkomst advocaat

  • 22 maart 2022
De casus
Cliënt werd belemmerd bij het voortzetten van zijn financiële toekomst door een drietal (negatieve) BKR-registraties. Een doorlopend krediet van International Card Services B.V. met een achterstandscodering, een bijzonderheidscode 2 en een bijzonderheidscode 3 daterend uit 2013. Een overige obligo van Rabobank Nederland met een achterstandscodering en een bijzonderheidscode 2 daterend uit 2014. Daarbij is er een schuldregelingsregistratie van Stadsbank Oost-Nederland welke naar behoren is afgerond in 2018. 

Voorafgaand aan het ontstaan van de drietal (negatieve) BKR-registraties, is cliënt in 2010 gescheiden van zijn toenmalige partner. Het vertrek van de toenmalige partner, zorgde voor de nodige mentale problemen bij cliënt in de periode van 2010 tot 2014; depressies, angsten en nachtmerries. Cliënt heeft voor deze problematiek behandelingen ondergaan. Doordat cliënt in deze periode niet naar behoren kon functioneren, leed ook het werk hieronder. In beginsel heeft dit geleid tot vermindering van uren, maar uiteindelijk volgde een ontslag waardoor cliënt zonder werk kwam te zitten. Door dit verminderde inkomen was het moeilijk aan de betalingsverplichting te blijven voldoen; de achterstandscoderingen bleken onvermijdelijk.  

Cliënt heeft zich optimaal ingezet de ontstane achterstanden in te lopen, middels het doorlopen van een gemeentelijk schuldhulptraject. Door de inspanningen van cliënt, is het hem gelukt de schulden in een verkorte periode af te lossen. De gehele vorderingen van International Card Services B.V. en Rabobank Nederland zijn middels dit traject volledig gedaan; de kredietverstrekkers hebben dan ook geen tot minimale financiële schade geleden. Wel had het doorlopen van het gemeentelijk schuldhulptraject de plaatsing van de (negatieve) BKR-registratie van Stadsbank Oost-Nederland tot gevolg.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënt is de periode die volgde aanzienlijk kunnen verbeteren. Niet enkel heeft cliënt inmiddels een vast dienstverband bij zijn werkgever verkregen, tevens heeft cliënt een eigen onderneming gestart in 2018. In de jaren die hierop volgde, is de omzet van de onderneming verdriedubbeld. De dubbele inkomstenstroom van cliënt, zorgt ervoor dat er wederom sprake is van financiële stabiliteit.  

Ondanks de financieel verbeterde en gestabiliseerde situatie van cliënt, ervaart hij de nodige belemmering door de (negatieve) BKR-registraties bij het verkrijgen van een hypothecair krediet. Cliënt is woonachtig in een anti-kraakwoning. Het betreft logischerwijs een risicovolle wijze van huren; indien de woning verkocht wordt aan een derde, zal cliënt binnen één maand e woning moeten verlaten. De kans op verkoop is aanzienlijk, daar de woningbouwcoöperatie heeft aangekondigd de woning op korte termijn te willen renoveren ter bevordering van verkoop. Cliënt is dan ook genoodzaakt met spoed een nieuwe woning te betrekken. Ondanks dat cliënt al jaren ingeschreven staat voor een huurwoning, krijgt hij er geen toegewezen. Voor het huren van een woning in de particuliere huursector, wordt een BKR-check uitgevoerd waarbij de (negatieve) BKR-registraties een belemmering vormen. Cliënt ziet het aankopen van een woning dan ook als zijn enige optie om woonruimte te realiseren. Er heeft zich een unieke kans voorgedaan en cliënt kreeg de mogelijkheid een woning aan te kopen tegen een – in deze krappe en oververhitte huizenmarkt – gunstige aankoopprijs. Er is een voorlopig koopcontract getekend, waarin tevens ontbindende voorwaarden zijn opgenomen. Ondanks de financieel positieve positie van cliënt, wordt hem geen hypothecair krediet verstrekt op grond van de (negatieve) BKR-registraties van International Card Services B.V. en Rabobank Nederland.  

CoderingVrij start direct met het gerechtelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een gerechtelijke procedure gestart. Gedurende dit traject, wordt er aangevoerd bij International Card Services B.V. en Rabobank Nederland dat de (negatieve) BKR-registraties een te grote impact hebben op de persoonlijke situatie van cliënt, vooral gezien de duur dat de (negatieve) BKR-registraties nog zichtbaar zijn op het BKR-overzicht. Cliënt is daarnaast financieel stabiel en het BKR hoeft cliënt op geen enkele wijze financiële bescherming te bieden.  Het handhaven van de (negatieve) BKR-registraties is dan ook niet noodzakelijk en werkt zelfs (financieel) belemmerend. 

Verwijdering van de drietal (negatieve) BKR-registraties
Er worden een drietal verzoekschriften opgesteld waarin de gehele situatie van cliënt wordt beschreven en waarin voornamelijk wordt aangetoond dat cliënt financieel stabiel is en op geen enkele wijze financiële bescherming noodzakelijk acht. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een noodzakelijk belang voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties.

Tot een rechtszitting komt het niet. Zowel International Card Services B.V. en Rabobank Nederland bevestigen voorafgaand aan een rechtszitting, op basis van de verzoekschriften, dat zij de (negatieve) BKR-registraties op naam van cliënt zullen verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënt nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment