Tussenkomst van advocaat doet Rabobank besluiten de registratie te verwijderen

  • 28 december 2022
De casus:
Op het moment dat cliënt zich richtte tot CoderingVrij werd hij belemmerd door een tweetal
negatieve BKR-registraties. Een registratie van Rabobank Nederland (hierna te noemen: ‘Rabobank’)
met een achterstandscodering en een bijzonderheidscodering 2. En een registratie van Interbank
N.V. (hierna te noemen: ‘Interbank’) met een achterstandscodering, een bijzonderheidscode 2 en
een bijzonderheidscodering 3.

De negatieve BKR-registraties zijn doen ontstaan door een zakelijke tegenslag. Cliënt had samen met
een compagnon geld geïnvesteerd in een BV, maar de compagnon haakte onverwacht af. De
liquiditeit van cliënt kwam hierdoor onder druk te staan. Cliënt heeft tijdelijk het ene gat met het
andere moeten vullen; het bekende sneeuwbaleffect.

Cliënt heeft uiteindelijk hulp gezocht bij het ordenen van de financiën. Samen met een
tussenpersoon heeft cliënt geprobeerd een oplossing te vinden voor de onverwacht ontstane
financiële problematiek en is in contact getreden met de kredietverstrekkers. Er is uiteindelijk een
schuldregeling tot stand gekomen welke cliënt conform afspraak is nagekomen. Middels de
schuldregeling zijn de toenmalige achterstanden afgewikkeld.

Ondanks dat de financiële situatie van cliënt zich, in de periode die volgde, wederom heeft kunnen
verbeteren en stabiliseren wordt hij alsnog belemmerd door toedoen van de twee negatieve BKR-
registraties die bovenstaande gebeurtenissen tot gevolg hebben gehad.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
Middels het doorlopen van een schuldregeling heeft cliënt zijn financiële situatie op orde kunnen
krijgen. De huidige financiële situatie van cliënt is geenszins te vergelijken met die in het verleden. Er
wordt een toereikend inkomen verkregen vanuit het dienstverband bij zijn werknemer; een
arbeidscontract dat op korte termijn zal worden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor
onbepaalde tijd. Ook is er sprake van een inkomenspartner. De partner van cliënt is werkzaam als
zelfstandig ondernemer, maar zal op korte termijn in dienst treden bij het ministerie van Financiën
waarbij er een toereikend en stabiel inkomen verkregen zal worden.

De financiële situatie is dermate verbeterd en gestabiliseerd dat deze op geen enkele wijze meer te
vergelijken is met de situatie waarin de negatieve BKR-registraties zijn doen ontstaan. De huidige
financiële situatie van cliënt toont aan dat er heden sprake is van een financieel gezonde situatie
waarin de kans dat er zich opnieuw financiële problemen zullen voordoen, minimaal is.

De belemmering die cliënt en zijn gezin, bestaande uit zijn partner en drie kinderen, ervaren betreft
die voor het willen verkrijgen van een hypotheek. Heden zijn cliënt en zijn gezin woonachtig in een
koopwoning. De woning biedt drie slaapkamers, wat betekent dat twee kinderen een kamer moeten
delen. Gezien de leeftijden van de kinderen is dit geen wenselijke situatie. Daarnaast kan er in de
huidige woning geen thuiswerkplek worden gecreëerd voor cliënt.

Om een oplossing te vinden voor het ruimtegebrek is cliënt op zoek gegaan naar een ruimere
woning. Ondanks de overspannen huizenmarkt is er een passende woning gevonden en is cliënt van
start gegaan met de aankoop van deze. De financiële situatie laat het toe een hypothecair krediet te
verkrijgen voor het aankoopbedrag van de woning en er is een voorlopig koopcontract getekend.
Enkel op grond van de negatieve BKR-registraties wordt er geen hypothecair krediet verstrekt. Het is
dan ook van groot belang dat deze negatieve BKR-registraties snel worden verwijderd zodat het
benodigd hypothecair krediet verstrekt kan worden binnen de gestelde termijn van ontbindende
voorwaarden.

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er direct een minnelijk traject gestart. De twee partijen die een
negatieve BKR-registratie hebben geplaatst worden aangeschreven. In deze juridische verzoeken
wordt niet enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstand uitgelegd maar wordt er vooral
ingezoomd op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat de negatieve BKR-
registraties hun doel – het bieden van financiële bescherming – niet meer behalen en dat het geen
bescherming is die cliënt ervaart maar juist belemmering.

Naar aanleiding van de juridische verzoeken besluiten zowel Rabobank als Interbank de negatieve
BKR-registraties te handhaven en niet vroegtijdig te verwijderen.

CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt besloten geen genoegen te nemen met de afwijzende reacties van de kredietverstrekkers;
zij zijn de enige factor die cliënt in de weg staan bij het aankopen van de woning. Er wordt samen
met de advocaat overlegd en besloten een kort geding procedure te starten; er is immers haast bij de
verwijdering van de negatieve BKR-registraties gezien het voorlopig koopcontract dat er is getekend.

Zowel Rabobank als Interbank verwijderen de (negatieve) BKR-registratie
Naar aanleiding van de eerdere afwijzende reactie van Rabobank in het minnelijke traject, wordt er
besloten te starten met een sommatiebrief. Op deze brief wordt tevens negatief gereageerd door de
kredietverstrekker. Volgens wordt er tegen deze reactie een bezwaar opgesteld door de advocaat.
Op basis van dit bezwaar besluit de kredietverstrekker alsnog de negatieve BKR-registratie vroegtijdig
te verwijderen. Een verdere gerechtelijke procedure richting deze partij is niet langer nodig.

Ook richting de kredietverstrekker Interbank onderneemt de advocaat stappen. Bij deze partij is er
gestart met een bezwaar tegen de afwijzende reactie verkregen in het minnelijke traject. Daar een
reactie op dit bezwaar uitbleef, was de advocaat genoodzaakt verdere stappen te ondernemen. Er is
een dagvaarding opgesteld en er was inmiddels een zittingsdatum verkregen vanuit de Rechtbank.
Pas een dag voor deze zittingsdatum heeft Interbank gereageerd. De reactie van Interbank was
positief; ze gaven aan de negatieve BKR-registratie alsnog vroegtijdig te verwijderen.

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat de kredietverstrekkers alsnog hebben
doen besluiten de negatieve BKR-registraties te verwijderen op basis van de huidige situatie van
cliënt en de aangedragen belangen.

De huidige financiële situatie maakt het mogelijk om een hypotheek te verkrijgen en er zijn geen
redenen waarom cliënt deze financiële verplichting niet zou kunnen nakomen. De belangen van
cliënt om een woning te kopen en zijn toekomst voort te zetten, wegen dan ook zwaarder dan het
handhaven van de negatieve BKR-registraties.

Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2023 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment
Kan jouw negatieve
BKR-registratie
verwijderd worden?
Doe de haalbaarheidscheck