Rabobank verwijdert de negatieve BKR-registratie n.a.v. bezwaar door advocaat

  • 13 december 2022
De casus:
Op het moment dat cliënt contact opnam met CoderingVrij werd hij belemmerd door één negatieve
BKR-registratie. Een registratie van Rabobank Nederland (hierna te noemen: ‘Rabobank’) met een
achterstandscodering en een bijzonderheidscodering 2.

De kredietfaciliteit behorend tot de negatieve BKR-registratie heeft betrekking op een creditcard. De
achterstand in betalingen is doen ontstaan doordat cliënt op jonge leeftijd niet goed kon omgaan
met de financiële vrijheden die een creditcard met zich meebrengt. Cliënt neemt hiervoor de
volledige verantwoordelijkheid en heeft ook geleerd van het verleden; heden is de financiële situatie
al enkele jaren op orde.

Op eigen initiatief van cliënt is er destijds een betalingsregeling getroffen met de deurwaarder en
deze regeling is conform afspraak nagekomen. Niet alleen de achterstand is hiermee ingelopen maar
ook de gehele vordering is voldaan. Dit gegeven alweer twee jaar geleden. Daarnaast is de negatieve
BKR-registratie van Rabobank de enige registratie op naam van cliënt.

Cliënt moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënt heeft zich na bovengenoemde periode wederom kunnen stabiliseren
en verbeteren. Cliënt verkrijgt inkomen vanuit het dienstverband bij zijn werkgever en ook de
partner van cliënt beschikt over inkomen verkregen vanuit het dienstverband. Daarbij komend
beschikken cliënt en zijn partner over een stabiel spaarvermogen.

De huidige financiële situatie van cliënt toont aan dat er heden sprake is van een financieel gezonde
situatie waarin de kans dat er zich opnieuw financiële problemen zullen voordoen, minimaal is.

De belemmering die cliënt en zijn partner ervaren heeft betrekking op het verkrijgen van een
hypotheek. Heden zijn cliënt en zijn partner woonachtig in een huurwoning. Daar cliënt en zijn
partner toe zijn aan de spreekwoordelijke volgende stap in de relatie, hebben zij besloten een
koopwoning te zoeken. Er is een woning gevonden en een voorlopig koopcontract getekend. Als
logisch volgende stap in dit proces, is het huurcontract voor de huidige woning opgezegd per 1
januari 2023. Indien cliënt en zijn partner geen hypothecair krediet kunnen verkrijgen, zullen zij vanaf
1 januari aanstaande dakloos worden. Het is dan ook van groot belang dat deze negatieve BKR-
registraties snel worden verwijderd zodat het benodigd hypothecair krediet verstrekt kan worden
binnen de gestelde termijn van ontbindende voorwaarden.

CoderingVrij start direct met een gerechtelijke procedure
Na overleg met CoderingVrij wordt er, gezien het spoedeisend belang in de situatie van cliënt, direct
gestart met een gerechtelijke procedure. Een minnelijk traject, wat normaliter de eerste stap is in het
traject ter verwijdering van een negatieve BKR-registratie, is in deze specifieke situatie niet passend.

Tezamen met de advocaat wordt er direct actie ondernomen. Er wordt bezwaar gemaakt tegen de
handhaving van de negatieve BKR-registratie middels een sommatiebrief. In dit bezwaar wordt niet
enkel de situatie rondom het ontstaan van de achterstand uitgelegd maar wordt er vooral ingezoomd
op de huidige, stabiele situatie van cliënt. Er wordt benadrukt dat de negatieve BKR-registratie het
doel – het bieden van financiële bescherming – niet meer behaald en dat het geen bescherming is die
cliënt ervaart maar juist belemmering. Daarbij komend wordt het spoedeisend belang uitgebreid
benoemd.

Rabobank verwijderd de (negatieve) BKR-registratie
De reactie op het bezwaar ingediend door de advocaat is positief. Rabobank geeft aan de negatieve
BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen. De reden voor vroegtijdige verwijdering ligt hem in de
omstandigheden van de specifieke situatie van cliënt. Deze maken het mogelijk de (correcte) BKR-
registratie vroegtijdig te verwijderen.

De inspanningen van de advocaat hebben ervoor gezorgd dat de kredietverstrekker alsnog heeft
doen besluiten de negatieve BKR-registratie vroegtijdig te verwijderen op basis van de huidige
situatie van cliënt en de aangedragen belangen.

De huidige financiële situatie maakt het mogelijk om een hypotheek te verkrijgen en er zijn geen
redenen waarom cliënt deze financiële verplichting niet zou kunnen nakomen. De belangen van
cliënt om een woning te kopen en zijn toekomst voort te zetten, wegen dan ook zwaarder dan het
handhaven van de negatieve BKR-registratie.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment