CoderingVrij wint rechtszaak tegen ABN AMRO

ABN Amro Bank NV. verliest rechtszaak
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënt financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er heden sprake is van een noodzaak tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en er volgt een rechtszaak tegen ABN Amro Bank N.V. 

De definitieve uitspraak van de rechter volgt: cliënt wordt in zijn gelijk gesteld en de kredietverstrekker ABN Amro N.V. moet binnen vijf werkdagen de negatieve BKR-registraties verwijderen, waarbij zij tevens veroordeeld worden in de proceskosten. CoderingVrij heeft tezamen met cliënt kunnen aantonen dat er geen reden zijn cliënt nog langer  (financiële) bescherming te bieden en er ook noodzakelijke gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties te rechtvaardigen.
  • 13 mei 2020
De casus
Client is in de jaren 2001 en 2008 een tweetal kredieten aangegaan bij ABN Amro Bank N.V. De eerste jaren werd de maandelijkse aflossing naar behoren voldaan. In 2010 zijn er helaas alsnog achterstanden kunnen ontstaan op deze twee kredieten, toen cliënt een chaotische periode ervoer door toedoen van een echtscheiding. Dit resulteerde in de bijzonderheidscoderingen  A, 2, 3 en 4, bij de twee kredieten van ABN Amro N.V., op het BKR-overzicht van cliënt.   

Omdat cliënt in overleg met ABN Amro Bank N.V. niet tot een overeenkomst kon komen om de financiële problematiek op te lossen, heeft hij zich gewend tot de gemeente voor assistentie. Er is uiteindelijk een WSNP-traject gestart, welke cliënt naar behoren heeft doorlopen middels het verkrijgen van een schone lei verklaring in het jaar 2016. Echter, ruim drie jaar na het verkrijgen van de schone lei verklaring, werd cliënt alsnog belemmerd door de negatieve BKR-registraties van ABN Amro Bank N.V. bij het naar behoren voortzetten van de financiële toekomst. 


Cliënt moet van de negatieve coderingen af: de huidige omstandigheden
Cliënt was samen met zijn partner woonachtig in een chalet op een recreatiepark. Oorspronkelijk, mocht dit chalet niet als permanent woonadres gebruikt worden, gezien het bestemmingsplan van de gemeente. Zowel cliënt als zijn partner, hadden destijds dan ook nog een ander, vast woonadres. In het jaar 2015 is het bestemmingsplan door de toenmalige wethouder aangepast waardoor het mogelijk werd om het chalet op het recreatiepark als vaste, permanente verblijfplaats te gebruiken. Client en zijn partner hebben hier dan ook gebruik van gemaakt en de gemeente heeft hen officieel en zonder beperkingen ingeschreven op dit adres, als permanente woonadres. De periode die volgde verliep zonder problemen en/of opmerking over de woonsituatie van cliënt en zijn partner. 

Recentelijk heeft de gemeente het bestemmingsplan wederom gewijzigd naar de originele staat, waarbij het niet meer toegestaan is om permanent op het recreatiepark te verblijven. Cliënt verkreeg hierover bericht van de gemeente met het verzoek om binnen negen maanden, een einde te maken aan het permanente verblijf op het recreatiepark en elders, permanent woonverblijf te realiseren. Zo niet, zou er een dwangsom opgelegd worden van € 15.000,-. 

Client en zijn partner hebben meteen de mogelijkheden tot het huren van een woning onderzocht, maar dit bleek geen mogelijkheid. De enige optie om aan het urgente verzoek van de gemeente te kunnen voldoen en de dwangsom te kunnen voorkomen, was dan ook het aankopen van een woning om op deze wijze, andere permanente woonruimte te kunnen realiseren. Er is echter geen enkele bank die aan cliënt een hypotheek wilt verstrekken door de negatieve BKR-registraties van ABN Amro Bank N.V.  Om deze reden, schakelt cliënt de hulp in van CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoederingVrij wordt er een minnelijk, juridisch traject gestart. Er wordt via verschillende bewijsstukken aangetoond dat de (negatieve) BKR-registraties, in het geval van cliënt, verwijderd moeten worden. 

Er is immers sprake van een zeer noodzakelijk en spoedeisend belang tot verwijdering van de negatieve BKR-registraties en daarbij heden een stabiele, financiële situatie van cliënt; geen enkele reden tot het bieden van (financiële) bescherming richting cliënt en kredietverstrekkers. De (negatieve) BKR-registraties hebben een onredelijk grote impact op cliënt en zijn partner, waarbij zij zelfs het risico lopen dakloos te worden!  


ABN Amro Bank N.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt door ABN Amro Bank N.V. geen degelijke belangenafweging gemaakt; zij richten zich voornamelijk op het financiële verleden van cliënt en de totstandkoming van de negatieve BKR-registraties. Ook geeft ABN Amro Bank N.V. aan dat zij vinden dat er geen sprake is van een spoedeisend belang tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties; het bieden van financiële bescherming is volgens hen belangrijker dan het verwijderen van de (negatieve) BKR-registraties.   

Zowel cliënt als CoderingVrij besloot geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment