CoderingVrij wint gerechtelijke procedure tegen Hoist Finance

Hoist Finance B.V. verliest rechtszaak
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënten financieel stabiel zijn en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een grote noodzaak tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie, welke heden het gehele gezin belemmerd. Er wordt een dagvaarding opgesteld en er volgt een rechtszaak tegen Hoist Finance B.V. 

De definitieve uitspraak van de rechter volgt: cliënten worden in het gelijk gesteld en de kredietverstrekker Hoist Finance B.V. moet de (negatieve) BKR-registratie verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënten kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënten nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
  • 13 mei 2020
De casus
Voorafgaand aan het ontstaan van de (negatieve) BKR-registratie, konden cliënten de betalingen behorend tot het krediet naar behoren voldoen. Helaas veranderde dit plotseling, toen het arbeidscontract van cliënte niet werd verlengd en haar gehele inkomen wegviel. Daar alle vaste lasten waren gebaseerd op twee inkomens, was het voor cliënten onmogelijk alle vaste laten te voldoen met enkel één inkomen. Het ontstaan van de achterstand was dan ook onvermijdelijk. De situatie heeft er toe geleidt dat er bijzonderheidscoderingen A en 2 werden geplaatst op het BKR-overzicht.   

Ondanks de eigen, actieve inzet, kon er geen oplossing gevonden worden om de financiële situatie te verbeteren. Cliënten hebben daarom, op eigen initiatief, assistentie gezocht bij de gemeente en zijn een schuldhulptraject gestart. Dit traject is gedurende vijf jaar naar behoren doorlopen en cliënten waren hierna volledig schuldenvrij. Ook het gehele krediet, wat inmiddels was overgenomen door Hoist Finance B.V., is destijds volledig voldaan. De kredietverstrekker heeft dan ook geen financiële schade geleden. 


Cliënten moeten van de negatieve coderingen af: de huidige omstandigheden
Ondanks dat cliënten het hele krediet hebben afgelost, er nergens anders schulden zijn en cliënten beide een stabiel en toereikend inkomen verkrijgen, worden zij alsnog belemmerd door de negatieve BKR-registratie van Hoist Finance B.V. bij het BKR. 

Cliënten hebben tezamen vier kinderen; drie zoons en een dochter. Het betreft heden een moeizame thuissituatie waarbij de drie oudste kinderen, elke hun eigen serieuze problematiek hebben. Vooral veranderingen, zijn lastig voor de kinderen. Bij de minste verandering, zijn de kinderen uit hun doen en tonen zij boosheid, agressie en frustratie. Gezien de leeftijden van de kinderen van cliënten, 12 jaar, 9 jaar, 7 jaar en 5 jaar verergert het gedrag hoe ouder de kinderen worden. Daarbij komend, biedt de huidige woning van cliënten niet afdoende ruimte om voor alle kinderen een eigen slaapkamer te realiseren; zij moeten nu slaapkamers delen. Het gebrek aan privacy en een eigen plek, begint een negatieve uitwerking te hebben op het gedrag van de kinderen en daarmee, het gehele gezin. De huidige woning is daarnaast niet meer veilig voor de kinderen, daar deze gelegen is aan een drukke weg. Cliënten zijn dan ook voornemens een grotere woning aan te kopen, welke gelegen is in een veiligere omgeving, zodat alle kinderen zich naar behoren kunnen ontwikkelen. 

Daar verandering voor de kinderen van cliënten zeer moeilijk is, is het niet mogelijk zomaar een nieuwe huur- of koopwoning te betrekken. Deze verandering van woonomgeving, waarbij alles nieuw is, zal een te grote invloed hebben op de kinderen. Heden, heeft zich een unieke kans voorgedaan. Cliënten hebben de mogelijkheid de woning van de ouders van cliënt aan te kopen; een woning die de ruimte biedt die het gezin nodig heeft alsmede dat de woning bekend is bij de kinderen en de overgang makkelijker zal maken. Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënten, is er geen enkele bank die aan hen een hypotheek wilt verstrekken door die éne BKR-registratie van Hoist Finance B.V.  Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van Hoist Finance B.V. cliënten dan ook ernstig belemmeren schakelen zij de hulp in van CoderingVrij.
CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. De A2 codering van Hoist Finance B.V. heeft namelijk een (te) grote impact op cliënten en het welzijn van de kinderen, terwijl de huidige financiële situatie dermate stabiel is dat zij geen enkele financiële bescherming van het BKR behoeven, alsmede dat ook kredietverstrekkers geen bescherming tegen cliënten behoeven. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook geenszins noodzakelijk.   


Hoist Finance B.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt door Hoist Finance B.V. geen degelijke belangenafweging gemaakt; zij richten zich voornamelijk op het financiële verleden van cliënten en de totstandkoming van de (negatieve) BKR-registratie. Ook geeft Hoist Finance B.V. aan dat zij vinden dat er geen sprake een bijzonder, spoedeisend belang tot verwijdering. Volgens de kredietverstrekker is het behouden van de (negatieve) BKR-registratie ter informatie aan eventueel toekomstige kredietverstrekkers, zwaarwegender dan verwijdering.   

Zowel cliënten als CoderingVrij besloot geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment