SNS Bank treft schikking om de negatieve BKR-registratie alsnog te verwijderen

  • 19 februari 2021
De casus
Na pas de hypotheek te hebben overgesloten beëindigd de toenmalige partner van cliënt de relatie. De koopwoning die aan zowel cliënt als zijn toenmalige partner toebehoort wordt om deze reden verkocht en daar de economische crisis op dat moment van toepassing is lukt het niet om de woning te verkopen met meerwaarde. Het gevolg is dat de woning wordt verkocht met een restschuld van plusminus €20.000,-- euro. 

Kort na de verkoop van de woning verergerd de situatie zich; cliënt krijgt te kampen met epilepsie, waardoor hij zijn werk als vrachtwagenchauffeur niet langer kan voortzetten. Om toch inkomsten te genereren besluit cliënt een eigen onderneming op te richten, een autopoetsbedrijf als onderdeel van een grotere franchiseonderneming. Cliënt kan op deze manier gewoonweg zijn werkzaamheden naar behoren uitvoeren zonder belemmerd te worden door de epilepsie. De franchiseonderneming is bezig met het uitbreiden naar de omgeving van cliënt en doet mondelinge toezeggingen omtrent het meer verkrijgen van klanten in een relatief korte periode. Dit blijkt in de praktijk vervolgens niet zo te zijn, waardoor cliënt nauwelijks werk toegewezen krijgt en vaak naar andere delen in het land moet reizen en daardoor erg lange dagen maakt. Het aantal klanten verminderd alleen maar meer en de inkomsten dalen waardoor het steeds moeilijker wordt om te voldoen aan de (financiële) verplichtingen en zo ontstaat langzamerhand een achterstand op het terugbetalen van de restschuld, voortvloeiend uit de eerdere verkoop van de woning in 2007. Cliënt probeert de ene naar de andere betalingsregeling te treffen, maar kan deze vanwege de lage inkomsten simpelweg niet nakomen waardoor cliënt een (negatieve) BKR-registratie krijgt met een achterstandscodering en later een bijzonderheidscodering een, twee en drie ten gevolge hiervan. 

Het ene gat wordt met het andere gevuld en na jaren van zelf proberen op te lossen van de ontstane financiële problematiek besluit cliënt om tezamen met zijn partner hulp te zoeken waarna cliënt een schuldbemiddelingstraject bewandeld. Dit traject wordt succesvol afgerond waarna cliënt vanaf juni 2018 eindelijk schuldenvrij is. 

Cliënt moet van de (negatieve) BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
In de tussenliggende periode heeft cliënt besloten om te stoppen met zijn onderneming waarna cliënt in dienstverband is getreden bij zijn werkgever alwaar hij geniet van een vast dienstverband. De partner van cliënt heeft zichzelf omgeschoold en heeft sindsdien eveneens een aanzienlijk hoger inkomen. Ons inziens kan op basis van deze informatie worden geconcludeerd dat het ontstaan van de achterstand (ten gevolge van het hebben van een eigen onderneming en diens financiële risico’s) niet te vergelijken is met de huidige financiële situatie. Cliënt heeft immers een vast dienstverband en ook zijn partner heeft zich omgeschoold en heeft haar financiële stabiliteit verbeterd. De kans op recidive is op basis van voornoemde dan ook als gering aan te merken. 

Cliënt woont met zijn partner en hun twee kinderen in een huurwoning met twee slaapkamers waarvan provisorisch drie slaapkamers zijn gemaakt. Daarnaast heeft cliënt twee kinderen uit een eerdere relatie welke wegens het gebrek aan ruimte niet kunnen verblijven en vertoont de woning aanzienlijke gebreken, zoals verzakkingen, tochtproblemen, schimmelproblemen, rotte kozijnen en scheuren in de muur. Problemen die de verhurende partij zou moeten oplossen, maar hetgeen niet gebeurd. Om voornoemde reden is cliënt genoodzaakt te verhuizen. Gezien het (gezamenlijke) inkomen is een sociale huurwoning echter geen optie daar het inkomen de liberale huurgrens overstijgt. Een huurwoning in de vrije sector is eveneens geen optie gezien het gegeven dat er voor een huurwoning in de vrije sector – al dan niet indirect – een BKR toets wordt uitgevoerd. Om voornoemde redenen is cliënt dan ook genoodzaakt een woning te kopen. Door de (negatieve) BKR-registratie van de Volksbank N.V. is het verkrijgen van een hypothecaire krediet echter onmogelijk. 

CoderingVrij start het minnelijke traject
Cliënt neemt (telefonisch) contact op met CoderingVrij waarna een uitgebreid intakegesprek volgt waarin bovengenoemde informatie wordt besproken en de zaak aangenomen wordt middels een spoedprocedure gezien het spoedeisende belang van cliënt. Cliënt heeft telefonisch contact met een van de juristen van CoderingVrij alwaar aanvullende documenten worden opgevraagd. De documenten worden door cliënt voorzien en de jurist stelt een bezwaarschrift op welke wordt ingediend bij de Volksbank N.V.

de Volksbank N.V. is onredelijk: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Binnen één dag(!) reageert de Volksbank N.V. en het voornamelijk argument is dat cliënt jarenlang niet heeft kunnen voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Verder is de Volksbank N.V. van mening dat het belang van cliënt niet zwaarwegend genoeg is(?). Deze reactie was onverwacht mede daar wij van mening zijn dat de situatie van cliënt op dit moment onhoudbaar is en er wel degelijk sprake is van een noodzakelijk en zwaarwegend belang. Om voornoemde reden start cliënt met CoderingVrij een gerechtelijke procedure.

de Volksbank N.V. besluit om de zaak niet aanhangig te laten maken bij de rechter
Een van de juristen stelt het verzoekschrift op en dient deze in bij de Volksbank N.V. Op 22 juli 2020 ontvangen we een schrijven van SNS Bank N.V. waarin wordt aangegeven dat zij aan de hand van het verzoek een nieuwe belangenafweging hebben gemaakt. Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat de (negatieve) BKR-registratie tóch verwijderd kan worden. Hoewel het niet wordt bevestigd blijkt toch maar dat het niet nodig is om cliënt te beschermen tegen kredietverstrekkers en heeft cliënt wel degelijk een noodzakelijk belang dat maakt dat de (negatieve) BKR-registratie minder zwaar weegt.  
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment