ING trekt rechtszaak in en besluit de negatieve BKR-registratie alsnog te verwijderen

  • 19 februari 2021
De casus
De kredietfaciliteit welke behoord tot de (negatieve) BKR-registratie, is in het verleden verstrekt aan cliënte door ING Bank N.V. In het jaar 2007 zijn er de bijzonderheidscoderingen A en 2 geplaatst op het BKR-overzicht, na het ontstaan van een achterstand. De achterstand heeft kunnen ontstaan naar aanleiding van een serie van gebeurtenissen. De toenmalige partner van cliënte heeft, zonder toestemming van cliënte, gebruik gemaakt van de bankpas behorend tot de kredietfaciliteit. Na het beëindigen van de relatie tussen cliënte en haar toenmalige partner, is ze slachtoffer geworden van zowel fysiek als mentaal geweld. Deze emotionele situatie alsmede een noodgedwongen verhuizing, hebben ervoor gezorgd dat de financiële administratie tijdelijk uit het oog is verloren alsmede dat de correspondentie niet in goede orde is ontvangen. Navolgend op deze emotionele situatie, is cliënte geëmigreerd naar het buitenland uit angst voor haar ex-partner, waarbij deze verhuizing kenbaar is geweest bij de gemeente. In het jaar 2012 is cliënte geremigreerd naar Nederland, waarbij cliënte werd opgeschrikt door een deurwaarder inzake de vordering van ING Bank N.V. Middels een betalingsregeling, is de gehele vordering voldaan in 2017, waardoor ING Bank N.V. geen financiële schade heeft ervaren. 

Cliënte moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden
Cliënte verkrijgt heden een stabiel en toereikend inkomen vanuit het dienstverband bij haar werkgever. Ook de partner van cliënte draagt bij aan de financiële stabiliteit, middels inkomen verkregen vanuit het dienstverband bij zijn werkgever.  Er is daarnaast sprake van spaargelden. Er kan, gezien het stabiele inkomen, zonder problemen aan de financiële verplichtingen voldaan worden en is er dan ook geen sprake meer van een schuldensituatie en/of betalingsachterstanden. 

Cliënte en haar gezin wonen sinds 2012 samen in een particuliere huurwoning. Echter, de woning heeft gebreken; een ernstig vochtprobleem. Deze situatie leidt tot gezondheidsproblemen van cliënte en haar partner door de vele schimmelvorming die er is ontstaan. Ook zorgt het vocht in de woning voor een isolatieprobleem. Door toedoen van het vele vocht, blijft het koud in de woning en lopen de energiekosten hoog op om de woning op een dragelijke temperatuur te kunnen krijgen en houden. Daarbij komend, heeft de vochtproblematiek tot gevolg dat de woning gebreken begint te vertonen. Al met al, geen houdbare leefomgeving voor een gezin. Ondanks het meermaals aankaarten bij de verhuurder, wordt er telkens een tijdelijke verbeteringen geboden; hetgeen geen passend oplossing biedt voor de lange termijn.

Middels het aankopen van een woning, het aangaan van een hypothecair krediet, wensen cliënte en haar gezin een veilige en gezonde woonomgeving te kunnen realiseren. Tevens, wensen ze hiermee meer woonruimte te kunnen realiseren, daar de huidige woning te krap wordt. Middels het aangaan van een hypotheek, zullen ook de woonlasten kunnen dalen en stabiliseren. Ondanks de financieel stabiele situatie waarin cliënte zich bevindt, wordt haar geen hypothecair krediet verschaft op grond van de negatieve BKR-registratie van ING Bank N.V. Cliënte had inmiddels reeds een voorlopig koopcontract getekend, waarbij er sprake was van ontbindende voorwaarden en daarmee, een spoedeisend belang voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. 

Daarnaast, wenst cliënte een leaseovereenkomst aan te gaan teneinde het verkrijgen van een auto om het woon-werkverkeer te kunnen afleggen. Gezien de avond- en nachtdiensten die cliënte moet uitvoeren bij haar werkgever, is het reizen middels openbaar vervoer geen mogelijkheid. Middels een leaseauto, zal cliënte in de mogelijkheid zijn de werkzaamheden bij haar werkgever naar behoren uit te voeren en de financiële stabiliteit te kunnen behouden. 

Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van ING Bank N.V. cliënte dan ook ernstig belemmerd, schakelt zij de hulp in van CoderingVrij. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. De (negatieve) BKR-registratie van ING Bank N.V. heeft namelijk een (te) grote impact op cliënte en de gezondheid van haar gezin, terwijl de huidige financiële situatie dermate stabiel is dat zij geen enkele financiële bescherming van het BKR behoeft, alsmede dat ook kredietverstrekkers geen bescherming tegen cliënte behoeven. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook geenszins noodzakelijk. Daarbij komend, is de kans op herhaling als gering aan te merken. 

ING Bank N.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
Er wordt door ING Bank N.V. een belangenafweging gemaakt waarbij zij zich voornamelijk richten op het financiële verleden van cliënte. Ook stelt ING Bank N.V. dat zij van mening zijn dat er geen sprake is van een spoedeisend belang tot verwijdering. Volgens de kredietverstrekker weegt het belang dat cliënte en kredietaanbieders moeten worden beschermd door handhaving van de (negatieve) BKR-registratie zwaarder dan het belang van cliënte voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie.

Zowel cliënte als CoderingVrij besloten geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren, zodat cliënte een veilige en gezonde leefomgeving voor haar gezin kan realiseren alsmede een leaseovereenkomst kan verkrijgen teneinde het tijdig aanwezig kunnen zijn op haar werk en hiermee, het behouden van financiële stabiliteit. 

ING Bank N.V. verwijderd (negatieve) BKR-registratie middels schikking
Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënte financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een spoedeisend belang tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en verzonden naar de tegenpartij, ING Bank N.V. en de rechtbank.  

Echter, tot een definitieve rechtszaak komt het niet. ING Bank N.V. bevestigd voorafgaand aan de datum van de rechtszaak, op basis van de dagvaarding, dat zij de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënte zullen verwijderen, zonder rechtszitting. CoderingVrij heeft tezamen met cliënte kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënte nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment