Volkswagen Bank moet door de rechtbank de coderingen A en H verwijderen

  • 21 maart 2022
De casus
De (financiële) belemmeringen die cliënt ervaart hebben in deze casus betrekking op een (negatieve) BKR-registratie ontstaan op een aflopend kredietfaciliteit van Volkswagen Leasing B.V. Op deze kredietfaciliteit, welke in het jaar 2018 is afgesloten, is er in het jaar 2019 een achterstand ontstaan die een bijbehorende achterstandscodering tot gevolg heeft gehad. De achterstand is twee maanden na de registratie hiervan in het BKR, hersteld waarna er ook een herstelcode is geplaatst op het BKR van cliënt. Het krediet is vanaf moment tot heden nog lopend, zonder enkele achterstand. Het betreft dan ook enkel en alleen, de bijzonderheidscoderingen A en H op het BKR van cliënt welke hem (financieel) belemmeren. Zonder vroegtijdige verwijdering, zou dit tot april 2022 een belemmering vormen.  

De achterstand is ontstaan in een periode waarin cliënt actief was met de opstart van een eigen onderneming. Gezien de onderneming zich nog in de opstartfase bevond, waren de betalingen van de verschillende kostenposten nog niet allen  middels een automatisch incasso geregeld. Door het groot aantal (nieuwe) werkzaamheden die er kwamen kijken bij de opstart van de onderneming, is de betaling van het betreffende krediet aan de aandacht van cliënt ontsnapt. Dit, ondanks dat cliënt wel degelijk genoeg inkomen had om de betalingen te kunnen voldoen. Het ontstaan van de achterstand en de bijbehorende achterstandsmelding was dan ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Nadat cliënt kennis kreeg van de ontstane achterstand, heeft hij deze direct ingelopen. De achterstand was dan ook van relatief korte duur waarbij de kredietverstrekker geen tot minimale financiële schade heeft geleden.

Cliënt moet van de BKR-registraties af: de huidige omstandigheden
De onderneming van cliënt is nog altijd actief en de zaken met betrekking tot deze onderneming verlopen goed. Cliënt verkrijgt een stabiel en toereikend inkomen uit de onderneming en de financiële situatie van cliënt is dan ook nog altijd stabiel te noemen. (Financiële) bescherming tegenover andere kredietverstrekkers middels de (negatieve) BKR-registratie is dan ook niet nodig.  

De afgelopen periode heeft de onderneming van cliënt een flinke groei doorgemaakt. Deze groei maakt het mogelijk – en raadzaam – voor cliënt om de onderneming verder uit te breiden. Dit zal ook de financiële stabiliteit van cliënt enkel versterken. Om de onderneming te kunnen uitbreiden, is cliënt voornemens een (zakelijk) krediet aan te gaan. Op grond van de (negatieve) BKR-registratie van Volkswagen Leasing B.V. , wordt cliënt echter geen kredietfaciliteit verschaft.  

Daarnaast, is cliënt voornemens om een woning aan te kopen. Momenteel is cliënt tezamen met zijn partner inwonend bij zijn moeder. Cliënt wil graag samen met zijn partner een eigen woning betrekken zodat zij een gezin kunnen stichten. De huidige woonsituatie, inwonend bij zijn moeder, is hiervoor verre van ideaal. Gezien de hoogte van het inkomen, komt cliënt niet in aanmerking voor een (sociale) huurwoning. Maar ook het aankopen van een woning biedt geen mogelijkheden voor cliënt.  Naast het (zakelijke) kredietfaciliteit, wordt cliënt geen hypothecair krediet verschaft op grond van de (negatieve) BKR-registratie. Cliënt kan door de (negatieve) BKR-registratie dan ook geen eigen woning verkrijgen; wat op persoonlijk vlak voor zowel cliënt als zijn partner, een onredelijke belemmering is.

CoderingVrij start met een minnelijk traject
Na overleg met cliënt start CoderingVrij met een minnelijk traject ter verwijdering van de bijzonderheidscoderingen A en H op de registratie van Volkswagen Leasing B.V. In het juridisch verzoek wordt de situatie rondom het ontstaan van de kortstondige achterstand toegelicht, de financieel stabiele situatie van cliënt aangetoond als ook het belang voor verwijdering. Dit wordt middels het toevoegen van bewijslast versterkt.  

De kredietverstrekker besluit naar aanleiding van dit juridisch verzoek de (negatieve) BKR-registratie niet te verwijderen. In de reactie wordt voornamelijk ingegaan op de correctheid van de plaatsing van de bijzonderheidscodes en niet op de financieel stabiele situatie van cliënt of het aangedragen belang voor verwijdering. Ondanks dat het slechts een achterstand van plusminus € 550,- bedroeg welke cliënt volledig heeft voldaan, nemen zij het standpunt in dat de plaatsing van de (negatieve) BKR-registratie van groter (maatschappelijk) belang is dan de verwijdering van deze. 

CoderingVrij start direct met het gerechtelijk traject
Omdat zowel cliënt als CoderingVrij zich niet kan vinden de verkregen reactie van de kredietverstrekker en de aangedragen redenen tot behoudt van de (negatieve) BKR-registratie, wordt er een vervolgtraject gestart; een gerechtelijke procedure. Alle feiten en omstandigheden van het ontstaan van de achterstand en de huidige (financiële) situatie worden nogmaals uitgebreid doorgenomen en zoveel mogelijk voorzien van bewijslast; alles wat wij stellen in de gerechtelijke procedure wordt onderbouwd met bewijzen. Er wordt een verzoekschrift opgesteld en ingediend bij de rechtbank.  

Als verweer op het verzoekschrift dient de kredietverstrekker aan de (negatieve) BKR-registratie niet vroegtijdig te verwijderen. Zij blijven bij het eerder ingenomen standpunt. Een rechtszitting en daarbij mondelinge behandeling van de zaak in de rechtbank volgt, waarbij cliënt wordt bijgestaan door de advocaat van CoderingVrij.

Verwijdering van (negatieve) BKR-registratie via beschikking
Naar aanleiding van de rechtszitting wordt er een beschikking opgesteld door de rechtbank. Deze luidt dat cliënt in zijn gelijk wordt gesteld en Volkswagen Leasing B.V. de (negatieve) BKR-registratie van cliënt per direct moet verwijderen!  

Deze beslissing wordt door de rechtbank gemaakt op basis van de (geringe) hoogte van de toenmalige achterstand, het feit dat cliënt deze volledig heeft voldaan, de aangetoonde financiële stabiliteit van cliënt, de onderbouwing van het gestelde belang voor verwijdering en de aantoning van de belemmering die cliënt ervaart tegenover de summiere argumenten van de kredietverstrekker de (negatieve) BKR-registratie wel te willen behouden. Er is volgens de rechtbank geen reden cliënt zelf te beschermen tegen mogelijke overkreditering alsmede dat ook de maatschappij niet (financieel) beschermd moet worden tegen cliënt. 
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment