Verwijdering A2-codering door Wehkamp naar aanleiding van gerechtelijke procedure

De casus


De kredietfaciliteit van Wehkamp B.V. welke behoord tot de (negatieve) BKR-registratie, is in het jaar 2009 verstrekt aan cliënte. Voorafgaand aan het ontstaan van de achterstand op deze kredietfaciliteit, was cliënte in de mogelijkheid de betalingen naar behoren te voldoen. Na het ontstaan van een roerige periode, welke ook de nodige hectiek in de financiële administratie tot gevolg had, is cliënte het overzicht over de financiële administratie, tijdelijk, kwijtgeraakt. Gedurende deze periode, is cliënte tevens verhuisd naar een appartementencomplex. Door de onduidelijke aanduiding van huisnummers, waren er grote problemen met betrekking tot het naar behoren ontvangen van de poststukken. Pas toen de vordering was overgedragen naar het incassobureau, kreeg cliënte kennis van de ontstane achterstand en de (negatieve) BKR-registratie welke deze tot gevolg heeft gehad. Het ontstaan van de achterstand, was nimmer financieel van aard maar berust op een incident, een periode van het verliezen van het financiële overzicht. Middels een betalingsregeling, is de gehele achterstand ingelopen alsmede de vordering voldaan. Wehkamp B.V. heeft derhalve geen tot minimale financiële schade geleden. De situatie heeft er wel toe geleid dat er bijzonderheidscoderingen A en 2 zijn geplaatst op het BKR-overzicht. 
  • 19 februari 2021

Cliënte moet van de BKR-registratie af: de huidige omstandigheden


Cliënte verkrijgt vanaf het jaar 2010 een stabiel en toereikend inkomen vanuit haar onderneming. De onderneming is in de afgelopen jaren flink gegroeid, waardoor ook het inkomen is kunnen stijgen. Er kan, gezien het verhoogde inkomen, zonder problemen aan de financiële verplichtingen voldaan worden en is er dan ook geen sprake meer van een schuldensituatie en/of betalingsachterstanden. 

Toch ervaart cliënte belemmering door toedoen van de (negatieve) BKR-registratie van Wehkamp B.V. bij het verkrijgen van een bedrijfswagen. Een bedrijfswagen is noodzakelijk om de producten, de taarten die cliënte maakt op aanvraag, te kunnen bezorgen. Cliënte had enkel een auto tot haar beschikking welke werd geleend van familieleden. Niet enkel was de mogelijkheid tot het gebruiken van de auto onzeker, tevens had het een negatieve invloed op de inkomsten van de onderneming doordat cliënte niet alle producten kon bezorgen. Cliënte wenste dan ook een bedrijfswagen met koeling te realiseren middels het aangaan van een leaseovereenkomst. Middels een eigen bedrijfswagen, kan cliënte de werkzaamheden voor haar onderneming naar behoren uitvoeren en zal dit de financiële stabiliteit kunnen doen behouden en in de toekomst verder laten stijgen.

Ondanks de financieel stabiele situatie van cliënte, is er geen enkele leasemaatschappij die cliënte een leaseovereenkomst wilt verstrekken door de (negatieve) BKR-registratie van Wehkamp B.V. Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van Wehkamp B.V. cliënte dan ook ernstig belemmerd, schakelt zij de hulp in van CoderingVrij. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject


Na overleg met CoderingVrij wordt er een minnelijk traject gestart. De (negatieve) BKR-registratie van Wehkamp B.V. heeft namelijk een (te) grote impact op cliënte en haar onderneming, terwijl de huidige financiële situatie dermate stabiel is dat zij geen enkele financiële bescherming van het BKR behoeft, alsmede dat ook kredietverstrekkers geen bescherming tegen cliënte behoeven. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registratie is dan ook geenszins noodzakelijk. Daarbij komend, is de kans op herhaling als gering aan te merken, daar er destijds sprake was van een incident en geen financieel onstabiele situatie en/of schuldensituatie. 

Wehkamp B.V. maakt geen degelijke belangenafweging: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure


Er wordt door Wehkamp B.V. geen positieve belangenafweging gemaakt; zij richten zich voornamelijk op het financiële verleden van cliënte en het dossierverloop rondom de (negatieve) BKR-registratie. Ook stelt Wehkamp B.V. dat zij van mening zijn dat er geen sprake is van een dringend belang tot verwijdering. Volgens de kredietverstrekker is het behouden van de (negatieve) BKR-registratie ter informatie aan eventueel toekomstige kredietverstrekkers, zwaarwegender dan verwijdering.  

Zowel cliënte als CoderingVrij besloten geen genoegen te nemen met dit negatieve antwoord van de kredietverstrekker. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie alsnog te kunnen realiseren, zodat cliënte de werkzaamheden van haar onderneming naar behoren kan blijven uitvoeren en hiermee, haar financiële stabiliteit kan behouden.

Wehkamp B.V. verwijderd (negatieve) BKR-registratie middels schikking


Er worden documenten aangeleverd waaruit blijkt dat cliënte financieel stabiel is en er geen financiële bescherming noodzakelijk is. Tevens, wordt onderbouwd middels bewijslast, dat er sprake is van een spoedeisend belang tot verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie. Er wordt een dagvaarding opgesteld en verzonden naar de tegenpartij, Wehkamp B.V. en de rechtbank.  

Echter, tot een definitieve rechtszaak komt het niet. Wehkamp B.V. bevestigd voorafgaand aan de datum van de rechtszaak, op basis van de dagvaarding, dat zij de (negatieve) BKR-registratie op naam van cliënte zullen verwijderen, zonder rechtszitting. CoderingVrij heeft tezamen met cliënte kunnen aantonen dat er geen redenen zijn cliënte nog langer (financiële) bescherming te bieden alsmede dat er ook noodzakelijke en spoedeisende gronden zijn om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment