Artikel 1:Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle huidige en toekomstige overeenkomsten, aanbiedingen en opdrachten waarbij opdrachtnemer zich verbindt/zal verbinden om werkzaamheden te verrichten voor cliënt, alsmede op alle daaruit voortvloeiende werkzaamheden en gevolgen.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Cliënt kan aan overeengekomen afwijkingen en/ of aanvullingen geen rechten ontlenen waar het toekomstige overeenkomsten betreft.
3. Indien opdrachtnemer gedurende kortere of langere periode stilzwijgend afwijkingen van deze algemene voorwaarden accepteert, laat dit onverlet haar recht alsnog strikte en directe naleving van de algemene voorwaarden te eisen. Cliënt kan nimmer enig recht ontlenen aan het feit dat bepalingen uit de algemene voorwaarden eerder soepel zijn toegepast.
4. De artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW worden uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 2: Aanbieding, offerte en opdracht

1. Alle aanbiedingen en offertes van Coderingvrij worden vrijblijvend gedaan en zijn herroepelijk, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt aangegeven.
2. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
3. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat deze door opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer opdrachtnemer met de uitvoering hiervan begonnen is. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten te weigeren zonder opgaaf van redenen, ook nadat voor deze werkzaamheden een offerte is verstuurd.
4. Gesloten overeenkomsten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van opdrachtnemer, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
5. Cliënt is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte gegevens. Tevens draagt cliënt er zorg voor dat alle benodigde gegevens en documenten aan opdrachtnemer worden verstrekt, met inbegrip van gegevens waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst.
6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten indien noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig gemaakte afspraken ter beschikking van opdrachtnemer zijn gesteld, of indien cliënt op andere wijze niet aan zijn (informatie) verplichting heeft voldaan.
7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door opdrachtnemer opgegeven termijnen waarbinnen zij de aan haar verstrekte opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
8. Alle verstrekte opdrachten komen uitsluitend tot stand met opdrachtnemer en worden door haar uitgevoerd.
9. Opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd. Het staat opdrachtnemer vrij hierbij de diensten van derden in te schakelen.
10. Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW en alle andere ter uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven. 

Artikel 3: Privacy

1. Verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en overeenkomstig met de wet behandeld.
2. Verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of te verzenden mailingen e.d., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 3. Indien cliënt bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d., zullen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van cliënt uit het betreffende bestand worden verwijderd.

Artikel 4: Communicatie

1. In het geval cliënt enig (digitaal) bericht aan opdrachtnemer heeft verzonden mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht opdrachtnemer heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, die voortvloeit uit de omstandigheid dat door cliënt aan opdrachtnemer verzonden (email)berichten opdrachtnemer niet hebben bereikt.
3. Totdat cliënt schriftelijk een wijziging van zijn (email)adres doorgeeft, mag opdrachtnemer erop vertrouwen dat cliënt bereikbaar is op het door hem opgegeven (email)adres.
4. Algemene, al dan niet op internet, al dan niet op aanvraag van cliënt verstrekte informatie is vrijblijvend en herroepelijk.
5. Opdrachtnemer kan op generlei wijze gehouden worden aan schriftelijke afspraken of toezeggingen waarvan cliënt redelijkerwijs behoort te weten dat deze berust op een kennelijke vergissing of verschrijving.
6. Opdrachtnemer kan niet worden verplicht de correspondentie gericht aan derden te overleggen aan opdrachtgever. Deze correspondentie wordt door opdrachtnemer aangemerkt als bedrijfsgeheim.

Artikel 5: Einde opdracht

1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, worden overeenkomsten aangegaan voor onbepaalde duur.
2. Cliënt heeft het recht een opdracht in te trekken zolang de verwijdering van registraties nog niet is geslaagd. Reeds gefactureerde bedragen worden in dit geval niet gerestitueerd.
3. Opdrachtnemer heeft het recht haar dienstverlening op elk gewenst moment te staken en de overeenkomst met cliënt te beëindigen, wanneer zich omstandigheden voordoen waardoor nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich anderszins omstandigheden voordoen waardoor ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst redelijkerwijs niet kan worden verwacht. Reeds gefactureerde bedragen zullen in deze situatie niet worden gerestitueerd.

Artikel 6: Facturatie en betaling

1A. De tijd dat wij met uw dossier bezig zijn bedragen onze kantoorkosten € 9,90 per maand. Welke indien gewenst overgaat in een (maandelijks moment opzegbaar) CoderingVrij Abonnement waarbij u in de toekomst gratis van onze CoderingVrij hulpverlening gebruik kunt maken. Tevens ondersteunen wij u door het geven van gratis adviezen. U geeft hier een machtiging voor op het moment dat u de eerste betaling via ideal aan ons voldoet. Afwijkende kosten worden door ons altijd schriftelijk bevestigd.
2. Het overeengekomen factuurbedrag moet binnen 14 dagen na factuurdatum worden betaald, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3. Indien cliënt de in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is cliënt van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist. Opdrachtnemer is vanaf dat moment gerechtigd de op dat moment geldende wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Tevens is cliënt gehouden tot vergoeding van alle gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten.
4. Indien cliënt de in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is opdrachtnemer gerechtigd haar werkzaamheden op te schorten, totdat volledige betaling van de factuur heeft plaatsgevonden.
5. Indien sprake is van een gezamenlijk gegeven opdracht, zijn cliënten hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het volledige factuurbedrag en eventueel verschuldigde rente(n) en kosten.
6. Door cliënt gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente(n) en kosten en vervolgens van facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt cliënt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.
7. Verrekening of opschorting van betaling in verband met een door cliënt gestelde tegenvordering is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door opdrachtnemer uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
8. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van cliënt worden alle vorderingen direct opeisbaar en heeft opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting van schadeloosstelling of het betalen van een schadevergoeding.
9. Opdrachtnemer is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen tussen cliënt en opdrachtnemer.

Artikel 7: Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die rechtstreeks voortvloeit uit een toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de opdracht.
2. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is beperkt tot het bedrag van de opdracht wat aan opdrachtnemer betaald is door cliënte.
3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door cliënt.
4. De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van cliënt. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden voor cliënt geen rechten ontlenen.
5. Eventueel door opdrachtnemer geconstateerde fouten of tekortkomingen van derden ten opzichte van cliënt, laten onverlet de bestaande afspraken tussen cliënt en desbetreffende derde partij.
6. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in deze algemene voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden, die door opdrachtnemer bij de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld.
7. Het in dit artikel bepaalde is niet van toepassing indien de schade te wijten is aan grove schuld of opzet aan de zijde van opdrachtnemer.
8. Cliënt vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan opdrachtnemer toerekenbaar is. Indien opdrachtnemer uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is cliënt gehouden opdrachtnemer zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien cliënt in gebreke blijft in het nemen van adequate maatregelen, dan is opdrachtnemer, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van opdrachtnemer en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 8: Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe wordt gehinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt ook verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
3. Gedurende de periode dat de overmacht duurt kan opdrachtnemer de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen opschorten.
4. In geval van overmacht zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.

5. De door ons met u besproken voorgestelde looptijden:
De door u aangegeven procedure ( geen spoed, matige spoed of spoed) is afhankelijk van de reactietermijn van de banken, over het algemeen is dat 4 weken of 2 dagen en soms langer. Wij zijn daar afhankelijk van, bij CoderingVrij is uw dossier in ieder geval bij een spoedprocedure na aanlevering van uw bescheiden binnen 1 week weg. Wij zijn niet aansprakelijk mocht het langer duren dan de met u besproken doorlooptijd.

Artikel 9: Intellectuele eigendom

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
2. Opdrachtnemer heeft het recht de door de uitvoering van de opdracht aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie van cliënt ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10: Klachten

1. Klachten met betrekking tot door opdrachtnemer verrichtte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk en binnen 60 dagen nadat cliënt de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming, te worden ingediend bij opdrachtnemer.
2. Het indienen van een klacht schort de bestaande betalingsverplichtingen niet op.

Artikel 11: Toepasselijk recht

1. Op alle door opdrachtnemer uitgebrachte aanbiedingen en offertes, alsmede op de door haar aanvaardde opdrachten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer gevestigd is.

Artikel 12: Reparatieclausule nietigheden

1. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn tengevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door opdrachtnemer vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling welke zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling.
2. Indien enige bepaling uit deze algemene voorwaarden of uit de onderliggende overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijkt te zijn zoals bedoeld in lid 1, heeft dit enkel gevolgen voor de nietige/vernietigbare bepaling. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
3. Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van cliënt uit welke hoofde dan ook in verband met de door opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop cliënt bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

Artikel 13: Diversen

1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In dit geval stelt opdrachtnemer cliënt daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste algemene voorwaarden. Cliënt is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden. Indien cliënt geen bezwaar maakt tegen de gewijzigde inhoud van de algemene voorwaarden beheersen deze vanaf de door opdrachtnemer genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.
2. Indien door partijen gemaakte afspraken afwijken van de algemene voorwaarden, gelden de afwijkende afspraken, mits deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn vastgelegd.
3. Cliënt heeft het recht om de overeenkomst binnen zeven dagen na totstandkoming, zonder verdere opgaaf van redenen, schriftelijk of per e-mail te ontbinden. 

© 2017 Coderingvrij . All Rights Reserved.