Algemene Voorwaarden

1. Definities

 1. Aanbod / Aanbieding: voorstel door CoderingVrij aan Opdrachtgever tot het sluiten van een Overeenkomst.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden.
 3. Consument: een Opdrachtgever die bij het sluiten van de Overeenkomst met CoderingVrij niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.
 4. CoderingVrij: CoderingVrij B.V (KvK 61652237), de wederpartij bij de Overeenkomst met Opdrachtgever en gebruiker van de Algemene Voorwaarden.
 5. Opdrachtgever: de natuurlijk of rechtspersoon, alsmede diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n), die aan CoderingVrij opdracht geeft tot leveren van diensten en wederpartij bij de Overeenkomst met CoderingVrij.
 6. Overeenkomst: de schriftelijke afspraak tussen CoderingVrij en Opdrachtgever op basis waarvan CoderingVrij diensten levert tegen betaling door Opdrachtgever.
 7. Partijen: CoderingVrij en Opdrachtgever gezamenlijk.
 8. Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door CoderingVrij uit andere hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn.

2. Toepasselijkheid

 1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten, diensten, leveringen en werkzaamheden van CoderingVrij, van welke aard dan ook, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
 2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van Opdrachtgever en waarnaar de Opdrachtgever op enigerlei wijze mocht verwijzen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk door CoderingVrij zijn aanvaard.
 3. In geval van strijdigheid of onverenigbaarheid van deze Algemene Voorwaarden met de Overeenkomst, prevaleren de Algemene Voorwaarden, tenzij Partijen schriftelijk uitdrukkelijk anders overeenkomen.
 4. Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig en/of niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn ten gevolge van enig wettelijk voorschrift, rechterlijke uitspraak dan wel anderszins, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door CoderingVrij vast te stellen nieuwe, rechtens toelaatbare bepaling welke zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige/vernietigde bepaling. Indien enige bepaling uit de Algemene Voorwaarden of uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, heeft dit enkel gevolgen voor de nietige/vernietigbare bepaling. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
 5. CoderingVrij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Algemene Voorwaarden.
 6. De toepasselijkheid van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle Aanbiedingen en Offertes van CoderingVrij zijn herroepelijk en worden vrijblijvend gedaan, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
 2. Een Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat deze door Opdrachtnemer schriftelijk is aanvaard, dan wel wanneer CoderingVrij met de uitvoering hiervan begonnen is.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht CoderingVrij niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
 4. De inhoud van de opdracht wordt uitsluitend bepaald door de in de offerte en opdrachtbevestiging gegeven omschrijving van de opdracht.
 5. Alle prijzen genoemd in de Aanbiedingen van CoderingVrij zijn inclusief BTW, alsmede inclusief alle andere ter uitvoering van de Werkzaamheden noodzakelijk gemaakte kosten, waaronder kosten voor door CoderingVrij ingeschakelde derden, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

4. Bedenktijd en herroepen

 1. De Consument heeft na het sluiten van de Overeenkomst veertien (14) kalenderdagen de tijd om de Overeenkomst kosteloos en zonder opgave van reden te herroepen.
 2. Indien Consument gebruik wenst te maken van het vorige lid, dan zal Consument dit schriftelijk aan CoderingVrij kenbaar moeten maken. CoderingVrij zal hiertoe een formulier op haar website ter beschikking stellen.

5. Annuleren

 1. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te ontbinden na het verstrijken van de bedenktijd of in het geval van een Overeenkomst waarop geen bedenktijd van toepassing is, dan dient de Opdrachtgever dit schriftelijk aan CoderingVrij kenbaar te maken.
 2. Indien CoderingVrij bereid is de annulering te accepteren, is Opdrachtgever een annuleringsvergoeding verschuldigd aan CoderingVrij. De hoogte van deze vergoeding bedraagt minimaal 50% van de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding met een minimum van ad € 400,00 (zegge: vierhonderd euro) en hoogstens de volledige voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding.
 3. De hoogte van de annuleringsvergoeding wordt vastgesteld door CoderingVrij, waarbij CoderingVrij rekening zal houden met alle omstandigheden van het geval en de tot dan toe verrichte Werkzaamheden.
 4. Tot het moment dat de annulering definitief is blijft Opdrachtgever gehouden de voor de oorspronkelijke opdracht verschuldigde vergoeding te voldoen.

6. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Na het verzamelen van alle benodigde informatie tracht CoderingVrij alle BKR-registraties van de Opdrachtgever te verwijderen.
 2. CoderingVrij zal zich inspannen om de opdracht zijdens Opdrachtgever met de nodige deskundigheid en zorgvuldigheid uit te voeren. Dit houdt echter niet de garantie in, dat het beoogde eindresultaat ook werkelijk wordt bereikt. Op CoderingVrij rust derhalve slechts een inspanningsverplichting, nimmer een resultaatverbintenis.
 3. CoderingVrij bepaalt de wijze waarop de Werkzaamheden verbonden aan de aan haar verstrekte of door hem verleende opdracht zullen worden uitgevoerd. Het staat CoderingVrij vrij daarbij de diensten van derden in te schakelen.
 4. CoderingVrij is niet verplicht om de gevoerde correspondentie jegens derden te delen met De brieven van CoderingVrij worden door haar gekwalificeerd als bedrijfsgeheim.

7. Verstrekken van benodigde informatie, gegevens en documenten

 1. Opdrachtgever is verplicht om alle informatie, gegevens en documenten, waarvan CoderingVrij aangeeft dat dat noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan CoderingVrij worden verstrekt. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de informatie, gegevens en documenten, welke zij aan CoderingVrij ter beschikking stelt.
 2. Onder de in het vorige lid van dit artikel bedoelde documenten wordt in ieder geval begrepen het machtigingsformulier en een kopie van het legitimatiebewijs.
 3. Opdrachtgever geeft CoderingVrij toestemming om de in lid 1 bedoelde documenten ter ondersteuning van haar verzoeken toe te zenden aan de partij(en) die Opdrachtgever bij het BKR heeft/hebben geregistreerd en aan derden welke door CoderingVrij zijn ingeschakeld ter uitvoering van de Overeenkomst.
 4. Indien CoderingVrij informatie, gegevens of documenten nodig heeft voor de uitvoering van de Overeenkomst en Opdrachtgever, na de totstandkoming van de Overeenkomst, in gebreke blijft met het binnen een termijn van negentig (90) dagen aan CoderingVrij toesturen van de benodigde informatie, gegevens en documenten, na hiertoe door CoderingVrij schriftelijk te zijn verzocht, is CoderingVrij gerechtigd om de Overeenkomst met Opdrachtgever eenzijdig en zonder gerechtelijke tussenkomst door middel van buitengerechtelijk schrijven te ontbinden. In dat geval is CoderingVrij aan Opdrachtgever geen restitutie verschuldigd.
 5. Indien bepaalde Werkzaamheden op basis van door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens worden uitgevoerd tegen een vast bedrag en de door Opdrachtgever verstrekte informatie en/of gegevens blijken onjuist of onvolledig, zullen enkel de overeengekomen Werkzaamheden tegen het vaste bedrag worden uitgevoerd. Eventuele nader door de Opdrachtgever gewenste of noodzakelijke werkzaamheden worden eerst na overleg en instemming met de Opdrachtgever met betrekking tot verruiming van de opdracht en het tarief door CoderingVrij uitgevoerd.

8. Facturatie en betaling

 1. Gedurende de periode dat CoderingVrij het dossier van Opdrachtgever in behandeling heeft, bedragen de kantoorkosten € 9,90 per maand, welke indien gewenst overgaat in een (maandelijks moment opzegbaar) CoderingVrij Abonnement waarbij Opdrachtgever in de toekomst gratis advies van CoderingVrij kan krijgen met betrekking tot zijn BKR-registratie. Opdrachtgever geeft hier een machtiging voor op het moment dat cliënt de eerste betaling via Ideal aan CoderingVrij voldoet. Afwijkende kosten worden door CoderingVrij altijd schriftelijk bevestigd.
 2. Betaling van facturen dient te geschieden binnen veertien (14) kalender dagen na factuurdatum, op een door CoderingVrij aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 3. Na het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn, verkeert de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat nadere ingebrekestelling daartoe is vereist.
 4. De Opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is in welk geval de wettelijke (handels)rente geldt. Alle (buiten)gerechtelijke kosten welke CoderingVrij maakt ter verkrijging van voldoening - zowel in als buiten rechte - komen vanaf dat moment voor rekening van de In dat geval is de Opdrachtgever een vergoeding verschuldigd van ten minste 15% van het openstaande bedrag, met een minimum van € 40,00. Indien de werkelijk door CoderingVrij gemaakte en te maken kosten boven dit bedrag uitstijgen, komen deze eveneens voor vergoeding in aanmerking.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van CoderingVrij en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens CoderingVrij onmiddellijk opeisbaar.
 6. Door de Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7. CoderingVrij is gerechtigd volledige aflossing van de hoofdsom te weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 8. Indien met Opdrachtgever meerdere (rechts)personen of ondernemingen worden aangeduid, zullen deze hoofdelijk gehouden zijn tot nakoming van alle verplichtingen uit de met CoderingVrij gesloten
 9. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan CoderingVrij
 10. CoderingVrij is gerechtigd om haar tarieven jaarlijks per 1 januari te verhogen conform de consumentenprijsindex (CPI) reeks alle huishoudens, gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), uitgaande van basisjaar 2006 = 100, dan wel volgens een vast percentage zoals overeengekomen tussen Opdrachtgever en CoderingVrij.
 11. Het reguliere uurtarief van CoderingVrij bedraagt ad € 125,00 (zegge: honderdvijftig euro) exclusief

9. Einde van de Overeenkomst

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, wordt de Overeenkomst met CoderingVrij aangegaan voor onbepaalde duur. De Overeenkomst eindigt van rechtswege op het moment dat de overeengekomen Werkzaamheden zijn uitgevoerd of het beoogde resultaat is bereikt.
 2. Het staat CoderingVrij vrij om haar dienstverlening op elk gewenst moment te staken en de Overeenkomst met de Opdrachtgever te beëindigen. CoderingVrij zal hiertoe onder meer overgaan indien zij redelijkerwijs van mening is dat zij niets of weinig meer voor de Opdrachtgever kan betekenen. Bijvoorbeeld indien de door Opdrachtgever verstrekte informatie en gegevens niet overeen komen met bewijsstukken die worden aangedragen door de kredietverstrekker. Eventueel door de Opdrachtgever (bij vooruitbetaling) betaalde bedragen, worden in voorkomend geval niet door CoderingVrij gerestitueerd.

10. Klachten en reclames

 1. Klachten met betrekking tot door CoderingVrij verrichte Werkzaamheden of de hoogte van een factuur dienen binnen dertig (30) dagen na uitvoering van de Werkzaamheden dan wel ontvangst van de factuur, schriftelijk aan CoderingVrij kenbaar te worden gemaakt. Indien de Opdrachtgever kan aantonen dat hij een gebrek waarop de klacht stoelt redelijkerwijs niet eerder had kunnen ontdekken, dan dient de klacht binnen dertig (30) dagen na ontdekking te zijn ontvangen.
 2. Klachten kunnen enkel schriftelijk ingediend worden middels het hiervoor betreffende e-mailadres: customercare@coderingvrij.nl. CoderingVrij spant zich redelijkerwijs in om binnen tien (10) werkdagen te reageren op de klacht van Indien CoderingVrij onverhoopt meer tijd nodig heeft om de klacht van Opdrachtgever te behandelen, zal CoderingVrij de Opdrachtgever hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
 3. Het indienen van een klacht schort de daartegen overstaande betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op.

11. Aansprakelijkheid

 1. CoderingVrij is niet aansprakelijk voor directe schade die voortkomt uit gemaakte fouten, onzorgvuldigheid of nalatigheid van haar medewerkers of van derden die in haar opdracht Werkzaamheden verrichten, behoudens in geval van opzet en/of grove nalatigheid.
 2. Indien CoderingVrij aansprakelijk is voor (directe) schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag waarvoor Partijen de Overeenkomst hebben gesloten.
 3. CoderingVrij is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Bij overmacht is CoderingVrij niet aansprakelijk voor enige daaruitvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van CoderingVrij onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de Overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 5. De beperkingen van aansprakelijkheid opgenomen in de Algemene Voorwaarden zijn eveneens onverkort van toepassing op derden die door CoderingVrij bij de uitvoering van enige werkzaamheden of diensten zijn ingeschakeld.
 6. Opdrachtgever vrijwaart CoderingVrij voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de Overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan CoderingVrij toerekenbaar is. Indien CoderingVrij uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is Opdrachtgever gehouden CoderingVrij zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft ten aanzien van het nemen van adequate maatregelen, dan is CoderingVrij, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van CoderingVrij en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

12. Opschorting, overmacht, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. CoderingVrij is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden, zonder daarmee tot enige schadevergoeding jegens Opdrachtgever gehouden te zijn, indien:
  a. Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  b. Opdrachtgever verzuimt alle relevante en juiste informatie, gegevens en documenten binnen 90 dagen aan CoderingVrij te verstrekken;
  c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van CoderingVrij kan worden gevergd;
  d. gedurende de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat Opdrachtgever CoderingVrij bewust onjuist of onvolledig heeft geïnformeerd als gevolg waarvan het belang van CoderingVrij is geschaad;
  e. er, naar mening van CoderingVrij, geen redelijke kans (meer) is het gewenste resultaat te bereiken.
 2. CoderingVrij is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (overmacht).
 3. In geval van liquidatie, surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging - indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven - ten laste van de Opdrachtgever van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het CoderingVrij vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen zonder enige verplichting jegens Opdrachtgever tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.

13. Privacy

 1. Verstrekte persoonsgegevens worden zorgvuldig, vertrouwelijk en overeenkomstig met de wet behandeld.
 2. Verstrekte persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de opdracht of te verzenden mailingen e.d., tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglijst e.d., zullen de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand worden verwijderd.

14. Intellectuele eigendom

 1. CoderingVrij behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.
 2. CoderingVrij heeft het recht de door de uitvoering van een Overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis naar eigen inzicht te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt persoonlijke en vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

15. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op alle tussen partijen gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment