CoderingVrij wint rechtszaak tegen ING Bank

  • 19 februari 2021
De casus
De casus had in het begin betrekking op een drietal (negatieve) BKR-registraties op naam van cliënte. Echter, na de start van de gerechtelijke procedure en het toezenden van de dagvaarding, hebben twee van deze drie kredietverstrekkers, de ABN Amro Bank N.V. en Otto B.V. de (negatieve) BKR-registraties alsnog vroegtijdig verwijderd. 

De BKR-registratie welke nog een belemmering vormt voor cliënte en niet direct verwijderd is na het inzien van de dagvaarding maar een rechtszitting behoefde, betreft een kredietfaciliteit welke in het verleden is verstrekt door ING Bank N.V. De (negatieve) BKR-registratie toont de bijzonderheidscoderingen A, 2, 3 en 4 op het BKR-overzicht. Gedurende de periode dat de achterstand is kunnen ontstaan, was cliënte studerende. Middels inkomen verkregen uit een bijbaan, diende cliënte alle financiële verplichtingen te voldoen; hetgeen niet haalbaar bleek. Er was simpelweg te weinig inkomen. Het ontstaan van de achterstand op de vordering van ING Bank N.V. was onhoudbaar. Direct na de studie, is cliënte in dienst getreden bij haar nog altijd, huidige werkgever. Vanaf het moment van indiensttreding bij de werkgever, is er loonbeslag gelegd. Cliënte is jarenlang geconfronteerd geweest met loonbeslag, van het jaar 2008 tot het jaar 2016. Cliënte heeft het loonbeslag al deze jaren bewust laten doorlopen al in plaats van het toetreden tot een saneringstraject, om te zorgen dat de schuldeisers een volledige aflossing zouden krijgen. 

Middels het loonbeslag, was de gehele achterstand bij ING Bank N.V. ingelost en was cliënte in de veronderstelling dat ze haar gehele schuld had voldaan. Totdat cliënte later werd geconfronteerd met bericht van het incassobureau dat er nog altijd een openstaande schuld was. Een grote schok voor cliënte die direct actie heeft ondernomen om het klaarblijkelijke openstaande bedrag alsnog te voldoen. Middels een betalingsregeling, heeft cliënte de gehele vordering voldaan. Dit gegeven, in het jaar 2018, waardoor ING Bank N.V. geen financiële schade heeft geleden en per deze datum, de negatieve BKR-registratie heeft afgemeld bij het BKR middels het plaatsen van een einddatum. 

Cliënte ervaart belemmering door de negatieve BKR-registratie: de huidige omstandigheden
De financiële situatie van cliënte is na het stoppen van het loonbeslag in 2016, aanzienlijk kunnen verbeteren en stabiliseren. Cliënte is nog altijd in dienst bij haar werkgever. Uit dit dienstverband, wordt een stabiel en toereikend inkomen verkregen. Ook is er sprake van een inkomen partner, welke middels het verkregen inkomen bijdraagt aan de financiële stabiliteit van het stel. Er is daarnaast sprake van spaargelden. Al met al, kan er dan ook gesproken worden van een financieel gestabiliseerde basis; een persoon waarvoor niet langer financiële bescherming nodig is en waarbij er geen sprake meer is van een schuldensituatie en/of betalingsachterstanden. 

Cliënte is heden samen met haar partner en zoon woonachtig in een koopwoning. De woning biedt echter niet afdoende ruimte voor de huidige gezinssamenstelling en voornamelijk, voor de gewenste gezinsuitbreiding. De uitbreiding van het gezin kan heden dan ook niet plaatsvinden, door het gebrek aan ruimte in de woning. De mogelijkheid voor het betrekken van een huurwoning om meer woonruimte te realiseren is onderzocht door cliënte. Echter, gezien de hoogte van het gezamenlijke inkomen, komen cliënte en haar partner niet in aanmerking voor een huurwoning in de sociale huursector. Ook een huurwoning in de particuliere huursector biedt geen oplossing, daar er voor dergelijke woningen een kredietcheck wordt uitgevoerd, waarbij de (negatieve) BKR-registratie van ING Bank N.V. een belemmering vormt. Ook de mogelijkheid voor het aankopen van een woning door enkel de partner van cliënte is onderzocht. Maar ook dit biedt geen oplossing; daar cliënte en haar partner gehuwd zijn in gemeenschap van goederen, belemmerd de (negatieve) BKR-registratie van ING Bank N.V. niet enkel cliënte, maar ook haar partner. 

De enige mogelijkheid voor cliënte en haar partner om gezinsuitbreiding te kunnen realiseren op korte termijn, is dan ook het aankopen van een (nieuwe) woning en het creëren van meer woonruimte. Ondanks dat het gezamenlijke inkomen toereikend genoeg is om een (nieuw) hypothecair krediet te kunnen verkrijgen en te kunnen dragen, wordt cliënte geen hypothecair krediet verstrekt op grond van de (negatieve) BKR-registratie. Daarbij komend, rust er ook een overwaarde op de huidige woning, welke gebruikt kan worden ter verlaging van de lasten bij het aangaan van een (nieuw) hypothecair krediet.

Daarbij komend, brengt het dienstverband van cliënte met zich mee, dat de mogelijkheid bestaat dat zij op aanwijzen van haar werkgever, zal moeten verhuizen naar een ander woongebied. Indien dit verzoek wordt gedaan door de werkgever van cliënte ten behoeve van de werkzaamheden, zal cliënte hier gehoor aan moeten geven. Ook een mogelijke verhuizing, kan cliënte heden niet realiseren door toedoen van de (negatieve) BKR-registratie.

Om de reden dat de (negatieve) BKR-registratie van ING Bank N.V. cliënte  en haar gehele gezin ernstig belemmerd, schakelt zij de hulp in van CoderingVrij. 

CoderingVrij start met het minnelijk traject
Er wordt een minnelijk traject gestart door CoderingVrij ter verwijdering van de, toen nog, drie (negatieve) BKR-registraties van ABN Amro Bank N.V., Otto B.V. en ING Bank N.V., daar deze een grote impact hebben op cliënte, haar gezin en de voortzetting van de algehele toekomst. Daar cliënte financieel stabiel is, de laatste bijzonderheidscode dateert zelfs uit 2013, is er geen reden cliënte in de huidige situatie nog financieel te moeten beschermen en/of kredietverstrekkers tegen cliënte te beschermen. Van de situatie waarin de achterstanden destijds zijn ontstaan, is heden geenszins sprake meer. Het handhaven van de (negatieve) BKR-registraties is dan ook geenszins noodzakelijk.

Minnelijk geen positief resultaat: CoderingVrij start een gerechtelijke procedure
De aangeschreven kredietverstrekkers ABN Amro Bank N.V., Otto B.V. en ING Bank N.V. maken een belangenafweging waarbij zij zich voornamelijk richten op het financiële verleden van cliënte en het dossierverloop. Er wordt een standpunt ingenomen dat er geen sprake is van een noodzakelijk en/of spoedeisend belang voor vroegtijdige verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties. Volgens de kredietverstrekker weegt het belang dat cliënte en kredietaanbieders moeten worden beschermd door handhaving van de (negatieve) BKR-registratie zwaarder dan het belang van cliënte voor verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie.

Zowel cliënte als CoderingVrij besloten geen genoegen te nemen met deze negatieve reacties van de kredietverstrekkers. Er is dan ook een gerechtelijk traject gestart om de verwijdering van de (negatieve) BKR-registraties alsnog te kunnen realiseren.

Twee BKR-registraties verwijderd en ING Bank N.V. moet ook vroegtijdig verwijderen na uitspraak rechter
Er wordt een uitgebreid processtuk opgesteld, een dagvaarding, waarin een verdere onderbouwing van de situatie van cliënte en verdere onderbouwing in de vorm van bewijslast wordt opgenomen. De dagvaarding wordt verzonden naar de tegenpartijen en de rechtbank. 

Op basis van de dagvaarding, verwijderen zowel ABN Amro Bank N.V. en Otto B.V. de (negatieve) BKR-registraties op naam van cliënte. Na het aandragen van de uitgebreide onderbouwing en de toevoeging van aanvullende bewijslast, zien de kredietverstrekkers in dat handhaving van de (negatieve) BKR-registraties niet langer noodzakelijk is en zij cliënte onnodig belemmeren. ING Bank N.V. handhaaft na het lezen van de dagvaarding, haar eerdere standpunt en verwijderd de (negatieve) BKR-registratie niet, wat resulteert in een rechtszaak. 

De rechter doet na de rechtszitting een definitieve uitspraak. ING Bank N.V. zal uiterlijk 3 juli 2021  de (negatieve) BKR-registratie moeten verwijderen. CoderingVrij heeft tezamen met cliënte kunnen aantonen dat er geen redenen zijn het gehele bewaartermijn van de (negatieve) BKR-registratie te handhaven en cliënte voor deze gehele periode financieel te moeten beschermen. Daarbij komend, is gebleken dat het persoonlijke belang van cliënte en haar gezin en de wens voor gezinsuitbreiding, noodzakelijk genoeg is om een vroegtijdige verwijdering van de (negatieve) BKR-registratie te rechtvaardigen.
Laat nu jouw negatieve BKR-registratie verwijderen!
Copyrights © 2024 All Rights Reserved by CoderingVrij - Website gemaakt door WebSentiment